ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

บัญชีนวัตกรรมไทย

บัญชีนวัตกรรมไทย

สำนักงบประมาณได้จัดทำ บัญชีนวัตกรรมไทย แจ้งเวียน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป และได้จัดทำหน้าเว็บเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ บัญชีนวัตกรรมไทย รวมทั้งระบบสืบค้นข้อมูลรายการนวัตกรรม ไว้ที่เว็บไซต์สำนักงบประมาณ (https://www.bb.go.th/

บัญชีนวัตกรรมไทย download
 ฉบับเพิ่มเติม ปี 2564  
 เดือนสิงหาคม 2564
 เดือนกรกฎาคม 2564
 เดือนมิถุนายน 2564
 เดือนพฤษภาคม 2564
 เดือนเมษายน 2564
 เดือนมีนาคม 2564
 เดือนกุมภาพันธ์ 2564
 เดือนมกราคม 2564
ฉบับเพิ่มเติม ปี 2560-2563  
 เดือนธันวาคม 2563
 เดือนพฤศจิกายน 2563
 เดือนตุลาคม 2563
 เดือนมิถุนายน 2563 
 เดือนพฤษภาคม 2563
 เดือนเมษายน 2563
 เดือนมีนาคม 2563
 เดือนมกราคม 2563
 เดือนธันวาคม 2562
 เดือนพฤศจิกายน 2562
 เดือนตุลาคม 2562
 เดือนกันยายน 2562
 เดือนสิงหาคม 2562
 เดือนกรกฎาคม 2562
 เดือนมิถุนายน 2562
 เดือนพฤษภาคม 2562
 เดือนเมษายน 2562
 เดือนมีนาคม 2562
 เดือนกุมภาพันธ์ 2562
 เดือนมกราคม 2562
 เดือนธันวาคม 2561
 เดือนพฤศจิกายน 2561
 เดือนตุลาคม 2561
 เดือนกันยายน 2561
 เดือนสิงหาคม 2561
 เดือนกรกฎาคม 2561
 เดือนมิถุนายน 2561
 เดือนพฤษภาคม 2561
 เดือนเมษายน 2561
 เดือนมีนาคม 2561
 เดือนกุมภาพันธ์ 2561
 เดือนมกราคม 2561
 เดือนพฤศจิกายน 2560
 เดือนตุลาคม 2560
 เดือนกันยายน 2560
ฉบับรวมเล่ม
 กันยายน 2560 - มีนาคม 2563
 กันยายน 2560 - มิถุนายน 2561
 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเดือนมิถุนายน 2560 
 (มกราคม 59-มิถุนายน 60)

 

ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิฯ
 เดือนสิงหาคม 2564  เดือนพฤศจิกายน 2563
 เดือนกรกฎาคม 2564  เดือนตุลาคม 2563
 เดือนมิถุนายน 2564  เดือนกันยายน 2563
 เดือนพฤษภาคม 2564  เดือนมิถุนายน 2563
 เดือนเมษายน 2564  เดือนมีนาคม 2563
 เดือนมีนาคม 2564  เดือนพฤศจิกายน 2562 
 เดือนกุมภาพันธ์ 2564  เดือนกรกฎาคม 2562
 เดือนมกราคม 2564  เดือนมีนาคม 2562
   เดือนกุมภาพันธ์ 2562
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/pencil.gif สรุปรวมผลงานในบัญชีนวัตกรรมไทย (มกราคม 2559 - สิงหาคม 2564) 

http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/pencil.gif สรุปรวมผลงานในบัญชีนวัตกรรมไทย ด้านการแพทย์ (มกราคม 2559 - กรกฎาคม 2564) รูปแบบ Excel file 

http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/pencil.gif ระบบสืบค้นบัญชีนวัตกรรมไทย 

http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/pencil.gif การจัดซื้อยาที่ผลิตในประเทศ (มติ ครม. 6 มิถุนายน 2560)  http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star2.gifhttp://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star2.gifhttp://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star2.gif

http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/pencil.gif เกี่ยวกับ บัญชีนวัตกรรมไทย: นิยาม วัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ สิทธิประโยชน์ ฯลฯ

 

ที่มา: เว็บไซต์สำนักงบประมาณ

 


เพิ่มเพื่อน มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)