ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง

ทั้งหมด
ลำดับ รายละเอียด วันที่ จำนวนดาวน์โหลด
1 ไฟล์ราคากลางยา ตามประกาศฯ (4 มกราคม 2567) (.xls) 29 ม.ค. 2567 3,994
2 ไฟล์ราคากลางยา ตามประกาศฯ (6 มิถุนายน 2566) (.xls) 08 ก.ค. 2566 8,624
3 ไฟล์ราคากลางยา ตามประกาศฯ (19 ธันวาคม 2565) (.xls) 25 ม.ค. 2566 9,928
4 ไฟล์ราคากลางยา ตามประกาศฯ (6 มิถุนายน 2565) (.xls) 23 ก.ค. 2565 6,899
5 ไฟล์ราคากลางยา ตามประกาศฯ (28 ตุลาคม 2564) (.xls) 26 พ.ค. 2565 4,963
6 ไฟล์ราคากลางยา ตามประกาศฯ (19 พฤษภาคม 2564) (.xls) 29 มิ.ย. 2564 16,717
7 ไฟล์ราคากลางยา ตามประกาศฯ (7 ตุลาคม 2563) (.xls) 02 พ.ย. 2563 15,677
8 ไฟล์ราคากลางยา ตามประกาศฯ (2 มิถุนายน 2563) (.xls) 03 ก.ค. 2563 22,602
9 ไฟล์ราคากลางยา ตามประกาศฯ (9 ธันวาคม 2562) (.xls) 20 ก.พ. 2563 10,495
10 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ฉบับลงราชกิจจานุเบกษา 20 ก.พ. 2563 8,543
11 ไฟล์ราคากลางยา ตามประกาศฯ (5 เมษายน 2562) (.xls) 20 ก.พ. 2563 4,124
12 ไฟล์ราคากลางยา ตามประกาศฯ พ.ศ. 2561 (4 ตุลาคม 2561) (.xls) 20 ก.พ. 2563 2,666
13 ไฟล์ราคากลางยา ตามประกาศฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 (9 กรกฎาคม 2561)(.xls) 19 ก.พ. 2563 3,746
14 ไฟล์ ราคากลางยา พ.ศ.2561 (23 กุมภาพันธ์ 2561)(.xls) 18 ก.พ. 2563 5,808
15 ไฟล์ ราคากลางยา พ.ศ.2560 (19 ตุลาคม 2560)(.xls) 18 ก.พ. 2563 3,317
16 ไฟล์ ราคากลางยา พ.ศ.2560 (16 สิงหาคม 2560)(.xls) 18 ก.พ. 2563 7,228
17 ไฟล์ ราคากลางยา พ.ศ.2560 (25 พฤษภาคม 2560)(.xls) 19 ก.พ. 2563 4,851
18 ไฟล์ ราคากลางยา พ.ศ.2560 (10 กุมภาพันธ์ 2560)(.xls) 20 ก.พ. 2563 2,132
19 ไฟล์ ราคากลางยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (7 พฤศจิกายน 2559)(.xls) 18 ก.พ. 2563 3,302
20 ไฟล์ ราคากลางยา พ.ศ.2559 (4 ตุลาคม 2559)(.xls) 18 ก.พ. 2563 6,808