ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

ที่อยู่

ชั้น 5 อาคาร 3 กองบริหารการสาธารณสุข ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

เบอร์โทรศัพท์

Tel : 0 2590 1641
Fax :

02 5901634

Email

Email : dmsic@health.moph.go.th
Website : http://dmsic.moph.go.th

Social