ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

คุณลักษณะเฉพาะของยา

 

คณะทำงานจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของยา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำคุณลักษณะเฉพาะของยา เพื่อเป็นแนวทางสำหรับหน่วยงานต่างๆ ในการนำไปปรับใช้ในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของยารายการต่างๆ ที่จะจัดซื้อจัดหาไว้ให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย โดยมีผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2543 จนถึงปัจจุบัน ดังนี้