ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

ความเป็นมา


          กองโรงพยาบาลภูมิภาค ได้มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านยา กองโรงพยาบาลภูมิภาค ตั้งแต่ ปี 2536 โดยมีหน้าที่รับผิดชอบให้บริการข้อมูลวิชาการด้านยาแก่โรงพยาบาลในสังกัด และหน่วยงานต่างๆ ที่สอบถามมาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการ คัดเลือกยาและการใช้ยาในโรงพยาบาลเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติรายงานที่เกี่ยวกับการบริหารเวชภัณฑ์ของ รพศ./รพท.ให้คำปรึกษาปัญหาด้านการบริหารเวชภัณฑ์แก่หน่วยงานต่าง ๆ
เป็นฝ่ายเลขานุการในการเก็บรวบรวมข้อมูลราคายาที่โรงพยาบาลต่างๆ จัดซื้อได้เพื่อการจัดทำราคากลางของยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ

          ต่อมาเมื่อกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดหลักการและมาตรการปฏิรูประบบบริหารเวชภัณฑ์ เมื่อเดือนกุมภาพันธุ์ 2541 เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการปรับระบบบริหารงานเพื่อให้ยังสามารถ ดำเนินกิจการการให้บริการ แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพในภาวะที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ กระทรวงสาธารณสุขจึงได้มอบหมาย ให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านยา กองโรงพยาบาลภูมิภาค ทำหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านยาของกระทรวงสาธารณสุขด้วย โดยให้มีหน้าที่รับผิดชอบเพิ่มเติมในการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการตามมาตรการปฏิรูประบบบริหารเวชภัณฑ์ และเผยแพร่ข้อมูลด้านราคา และคุณภาพเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวทั้งนี้อาศัยบุคลากรของกลุ่มงาน เภสัชกรรมกองโรงพยาบาลภูมิภาค โดยไม่ได้มีการเพิ่มอัตรากำลัง

          ในปี พ.ศ. 2542 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายกร ทัพพะรังสี) ได้มีนโยบายที่จะให้มีองค์กรหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่ติดตามดูแลงานด้านบริหารเวชภัณฑ์อย่างถาวร ติดตามสถานการณ์ด้านยาทั้งในเรื่องคุณภาพและ ราคาที่โรงพยาบาลต่าง ๆ ต้องจัดซื้อ โดยการสนับสนุนให้ผู้บริหารในจังหวัดและหน่วยงานต่าง ๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านยา ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อทางราชการและประชาชนผู้รับบริการ

          ต่อมาในปี พ.ศ. 2544 กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายให้ดำเนินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าแก่ประชาชนตามแนวนโยบายของรัฐบาลโดยกำหนดให้มีการดำเนินการ ครอบคลุมทั้งประเทศภายในเดือนตุลาคม 2544 และได้ปรับโครงสร้างในการบริหารงานของกองโรงพยาบาลภูมิภาคและกองสาธารณสุขภูมิภาค เป็นสำนักพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานสนับสนุนแก่สถานบริการในส่วนภูมิภาค ในทำนองเดียวกัน ควรขยายและปรับบทบาทของศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านยาเป็น ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ครอบคลุมสารสนเทศที่จำเป็น สำหรับการบริหารเวชภัณฑ์ของสถานบริการในเครือข่ายระบบบริการตามโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้ามากขึ้น

           สำนักพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพ ได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อและโครงสร้างภายใน เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายในช่วงเวลาต่างๆ ที่ผ่านมา ได้แก่ สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  สำนักบริหารการสาธา่รณสุข จนถึงปัจจุบัน ได้ปรับมาเป็น กองบริหารการสาธารณสุข ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 (วันที่ 8 มิถุนายน 2560)