ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

การรายงาน


 การรายงาน
การรายงานผลการดำเนินงานในการจัดหาเวชภัณฑ์ร่วมกันมี 2 ระดับ

  • การรายงานในระดับจังหวัดหรือระดับกรม ให้โรงพยาบาลทุกแห่งสรุปผลการ ดำเนินการ จัดซื้อเวชภัณฑ์ในรายการต่าง ๆ ตามที่ได้ตกลงไว้หลังวันครบกำหนด ระยะเวลาตามที่ตกลงกับบริษัท ให้ฝ่าย เลขานุการคณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์ ระดับจังหวัดติดตามประเมินผล ทราบภายใน 15 วัน เพื่อสรุปเสนอคณะกรรมการ ทราบต่อไป
     
  • การรายงานให้กระทรวงทราบ ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์ระดับจังหวัดรายงานผลการดำเนินงานในการ จัดหาเวชภัณฑ์ร่วมกันให้กระทรวงทราบ เมื่อมีการดำเนินการจัดหายาและเวชภัณฑ์ร่วมกันทุกครั้ง (ภาคผนวก17)และ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามที่ตกลงกับบริษัท เพื่อประมวลผลในระดับจังหวัด ทั้งก่อนและหลังดำเนินการเพื่อดูว่าการดำเนินการของจังหวัดสามารถก่อให้เกิดความประหยัดขึ้น ในระบบได้เท่าใดส่งให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านยากระทรวงสาธารณสุขทำการประมวลผลในภาพรวม เสนอต่อผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขทราบและรวบรวมข้อมูลด้านราคาในภาพรวมแจ้งกลับให้ จังหวัดต่างๆและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบประกอบในการดำเนินการ ในครั้งต่อ ๆ ไป