ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

วิสัยทัศน์/พันธกิจ


Vision (วิสัยทัศน์)
เป็นหน่วยงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ ที่มีคุณภาพและเป็นกลาง เพื่อให้ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตัดสินใจเลือกใช้เวชภัณฑ์อย่างคุ้มค่าและสมเหตุสมผล

Mission (พันธกิจ)
พัฒนาฐานข้อมูลของเวชภัณฑ์ในเชิงราคาและคุณภาพ ตลอดจนผลกระทบจากการใช้ เพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาและตัดสินใจในการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเวชภัณฑ์ของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน