ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

ทั้งหมด
ลำดับ รายละเอียด หมวด วันที่ จำนวนดาวน์โหลด
1 รายละเอียดและตัวชี้วัดในการติดตามประเมินผลตามแนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน (RDU Community) คู่มือ แนวทาง มาตรฐานงาน 09 เม.ย. 2567 6
2 แนวทางการจัดการด้านยาตาม Service Plan สาขามะเร็งและสาขาสุขภาพจิตและจิตเวช คู่มือ แนวทาง มาตรฐานงาน 09 เม.ย. 2567 6
3 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมีนาคม 2567 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 07 เม.ย. 2567 54
4 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกุมภาพันธ์ 2567 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 16 มี.ค. 2567 262
5 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมกราคม 2567 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 02 ก.พ. 2567 653
6 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนธันวาคม 2566 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 09 ม.ค. 2567 412
7 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤศจิกายน 2566 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 06 ธ.ค. 2566 458
8 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนตุลาคม 2566 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 03 พ.ย. 2566 1,548
9 รายการนวัตกรรมไทย ด้านการแพทย์ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 – เดือนกันยายน 2566 (Excel file) บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 12 ต.ค. 2566 642
10 แบบฟอร์มการขอรหัสมาตรฐานยา เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล (รหัสมาตรฐานยา24หลัก) อื่นๆ 04 ต.ค. 2566 1,087
11 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกันยายน 2566 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 03 ต.ค. 2566 1,409
12 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนสิงหาคม 2566 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 07 ก.ย. 2566 1,219
13 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกรกฎาคม 2566 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 07 ส.ค. 2566 1,293
14 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมิถุนายน 2566 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 05 ก.ค. 2566 8,974
15 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤษภาคม 2566 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 07 มิ.ย. 2566 1,140
16 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2566 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 06 พ.ค. 2566 6,293
17 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมีนาคม 2566 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 03 เม.ย. 2566 2,323
18 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกุมภาพันธ์ 2566 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 02 มี.ค. 2566 2,232
19 ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ2565 ณ กุมภาพันธ์2566 (กองบริหารการสาธารณสุข) อื่นๆ 25 ก.พ. 2566 372
20 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมกราคม 2566 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 02 ก.พ. 2566 3,055