ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

วารสารเภสัชกรรมคลินิก

 

ISSN : 0858-8538 (Print)
ISSN : 2673-0162 (Online)

 

 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยกองบริหารการสาธารณสุขได้จัดทำ วารสารเภสัชกรรมคลินิก เพื่อเผยแพร่ข่าวสารด้านเภสัชกรรมโรงพยาบาลและเภสัชกรรมคลินิกของเภสัชกรกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  และเป็นสื่อกลางในการนำเสนอบทความวิชาการด้านเภสัชกรรมคลินิก เภสัชกรรมโรงพยาบาลและการคุ้มครองผู้บริโภค  มีการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 จนถึงปี 2559 (ISSN 0858-8538 (Print))

ในปีที่ 23 ได้ปรับปรุงรูปแบบวารสารในรูปแบบใหม่ให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัล โดยการปรับเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (ISSN 2673-0162 (Online))

ปัจจุบัน วารสารเภสัชกรรมคลินิกได้เข้าร่วมในระบบ วารสารดิจิทัลด้านสาธารณสุข Thailand Digital Journal (Health Science) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลวารสารด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ การแพทย์ พยาบาล สาธารณสุข ของไทย ดำเนินงานโดย สำนักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข และได้ปรับชื่อภาษาอังกฤษ เป็น Thai Journal of Clinical Pharmacy (TJCP) พร้อมทั้งมีการเปลี่ยนเลขประจำวารสาร เป็น  ISSN 2774-0625

ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้สนใจสามารถติดตามวารสารเภสัชกรรมคลินิก ฉบับออนไลน์  รวมทั้งส่งบทความที่ต้องการเผยแพร่ ได้ที่ เว็บไซต์วารสารเภสัชกรรมคลินิก (https://thaidj.org/index.php/TJCP)

 

สำหรับวารสาร ฯ ฉบับล่าสุด คือ วารสารเภสัชกรรมคลินิก ปีที่ 29 ฉบับที่  3 กันยายน - ธันวาคม 2566


วารสารเภสัชกรรมคลินิก ฉบับที่ผ่านมา

ปีที่ 23

   
วารสารเภสัชกรรมคลินิก
ปีที่ 23 ฉบับที่ 1
มกราคม-เมษายน 2560
  วารสารเภสัชกรรมคลินิก
ปีที่ 23 ฉบับที่ 2
พฤษภาคม-สิงหาคม 2560
  วารสารเภสัชกรรมคลินิก
ปีที่ 23 ฉบับที่ 3
กันยายน - ธันวาคม 2560

ปีที่ 25

   
วารสารเภสัชกรรมคลินิก
ปีที่ 25 ฉบับที่ 1
มกราคม-เมษายน 2562
  วารสารเภสัชกรรมคลินิก
ปีที่ 25 ฉบับที่ 2
พฤษภาคม-สิงหาคม 2562
  วารสารเภสัชกรรมคลินิก
ปีที่ 25 ฉบับที่ 3
กันยายน-ธันวาคม 2562

ปีที่ 26

   
วารสารเภสัชกรรมคลินิก
ปีที่ 26 ฉบับที่ 1
มกราคม-เมษายน 2563
  วารสารเภสัชกรรมคลินิก
ปีที่ 26 ฉบับที่ 2
พฤษภาคม - สิงหาคม 2563
  วารสารเภสัชกรรมคลินิก
ปีที่ 26 ฉบับที่ 3
กันยายน - ธันวาคม 2563

ปีที่ 27

   
วารสารเภสัชกรรมคลินิก
ปีที่ 27 ฉบับที่ 1
มกราคม - เมษายน 2564
  วารสารเภสัชกรรมคลินิก
ปีที่ 27 ฉบับที่ 2
พฤษภาคม - สิงหาคม 2564
  วารสารเภสัชกรรมคลินิก
ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 
กันยายน - ธันวาคม 2564

ปีที่ 28

   
วารสารเภสัชกรรมคลินิก
ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 
มกราคม - เมษายน 2565
  วารสารเภสัชกรรมคลินิก
ปีที่ 28 ฉบับที่ 2
พฤษภาคม - สิงหาคม 2565
  วารสารเภสัชกรรมคลินิก
ปีที่ 28 ฉบับที่ 3
กันยายน - ธันวาคม 2565

ปีที่ 29

วารสารเภสัชกรรมคลินิก
ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 
มกราคม - เมษายน 2566
วารสารเภสัชกรรมคลินิก
ปีที่ 29 ฉบับที่ 2
พฤษภาคม - สิงหาคม 2566
วารสารเภสัชกรรมคลินิก
ปีที่ 29 ฉบับที่ 3
กันยายน - ธันวาคม 2566

ปีที่ 30

   
วารสารเภสัชกรรมคลินิก
ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 
มกราคม - เมษายน 2567