ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

วารสารเภสัชกรรมคลินิก

 

ISSN : 0858-8538 (Print)
ISSN : 2673-0162 (Online)

 

 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยกองบริหารการสาธารณสุขได้จัดทำ วารสารเภสัชกรรมคลินิก เพื่อเผยแพร่ข่าวสารด้านเภสัชกรรมโรงพยาบาลและเภสัชกรรมคลินิกของเภสัชกรกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  และเป็นสื่อกลางในการนำเสนอบทความวิชาการด้านเภสัชกรรมคลินิก เภสัชกรรมโรงพยาบาลและการคุ้มครองผู้บริโภค  มีการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 จนถึงปี 2559 (ISSN 0858-8538 (Print))

ในปีที่ 23 ได้ปรับปรุงรูปแบบวารสารในรูปแบบใหม่ให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัล โดยการปรับเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (ISSN 2673-0162 (Online))

   
วารสารเภสัชกรรมคลินิก
ปีที่ 23 ฉบับที่ 1
มกราคม-เมษายน 2560
  วารสารเภสัชกรรมคลินิก
ปีที่ 23 ฉบับที่ 2
พฤษภาคม-สิงหาคม 2560
  วารสารเภสัชกรรมคลินิก
ปีที่ 23 ฉบับที่ 3
กันยายน - ธันวาคม 2560

ปีที่ 25

   
วารสารเภสัชกรรมคลินิก
ปีที่ 25 ฉบับที่ 1
มกราคม-เมษายน 2562
  วารสารเภสัชกรรมคลินิก
ปีที่ 25 ฉบับที่ 2
พฤษภาคม-สิงหาคม 2562
  วารสารเภสัชกรรมคลินิก
ปีที่ 25 ฉบับที่ 3
กันยายน-ธันวาคม 2562

ปีที่ 26

 
วารสารเภสัชกรรมคลินิก
ปีที่ 26 ฉบับที่ 1
มกราคม-เมษายน 2563
  วารสารเภสัชกรรมคลินิก
ปีที่ 26 ฉบับที่ 2
พฤษภาคม - สิงหาคม 2563

 

*** คำแนะนำในการส่งบทความเพื่อลงพิมพ์ในวารสารเภสัชกรรมคลินิก ***