ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

รายการยาตามประกาศฯ ฉบับวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ที่อยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา

กรมบัญชีกลาง โดยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 213 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ได้ แจ้งเวียนหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถจัดซื้อยาตามราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนด โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติในกรณีที่ยารายการใดที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติโดยคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยาเพื่อกำหนดราคากลางยาใหม่ ถือว่ายารายการที่อยู่ระหว่างการทบทวนราคากลางนั้น คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติมิได้มีราคากลางยากำหนดไว้ เมื่อหน่วยงานของรัฐจะจัดซื้อยารายการดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถใช้ "ราคากลาง" ตามนัยมาตรา 4(4) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด จนกว่าคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติจะได้ประกาศราคากลางยารายการนั้น โดยรายการยาที่อยู่ระหว่างทบทวนให้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกำหนดรายการยาดังกล่าวต่อไป

คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติได้ออกประกาศลงวันที่ 6 มิถุนายน 2566 เรื่อง กำหนดราคากลางยา โดยให้ใช้ราคากลางยา ดังปรากฏตามบัญชีแนบท้ายประกาศดังกล่าว และได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 (รายละเอียด)

โดยที่มียาบางรายการซึ่งคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยาเพื่อกำหนดราคากลางยาใหม่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ จึงได้ออก ประกาศรายการยาที่คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้อ้างอิงในการจัดซื้อยาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป

ลำดับ

วดป ที่แจ้งเวียน

หนังสือแจ้ง

รายการยาตามประกาศ

สถานะ

1 10 กรกฎาคม 2566

ผู้รับอนุญาตฯ

โรงพยาบาล

27 รายการ

ไม่มีราคากลาง
2 19 กรกฎาคม 2566

ผู้รับอนุญาตฯ

โรงพยาบาล
5 รายการ ไม่มีราคากลาง
3 25 สิงหาคม 2566

ผู้รับอนุญาตฯ

โรงพยาบาล
2 รายการ ไม่มีราคากลาง
4 15 กันยายน 2566

ผู้รับอนุญาตฯ

โรงพยาบาล
7 รายการ ไม่มีราคากลาง
5 26 ตุลาคม 2566

ผู้รับอนุญาตฯ

โรงพยาบาล
2 รายการ ไม่มีราคากลาง
6 30 พฤศจิกายน 2566

ผู้รับอนุญาตฯ

โรงพยาบาล
2 รายการ ไม่มีราคากลาง
7 28 ธันวาคม 2566

ผู้รับอนุญาตฯ

โรงพยาบาล
5 รายการ ไม่มีราคากลาง
 

ในการนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการรายการยาที่มีปัญหาการจัดซื้อไม่ได้ในราคากลางยาที่กำหนดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการสื่อสารข้อมูลให้หน่วยงานต่างๆ ได้ทราบสถานะการดำเนินการเกี่ยวกับรายการยาที่มีการแจ้งปัญหา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยกองนโยบายแห่งชาติด้านยา ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยา ได้จัดทำช่องทางการแจ้งปัญหารายการยาที่ไม่สามารถจัดซื้อ/จำหน่ายในราคากลางที่กำหนด รวมทั้งรายงานสถานะราคายาที่มีการแจ้งปัญหา เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์กองนโยบายแห่งชาติด้านยา (https://ndi.fda.moph.go.th/) ดังต่อไปนี้

  yes link สำหรับแจ้งปัญหารายการยาที่ไม่สามารถจัดซื้อ/จำหน่ายในราคากลางที่กำหนด 

  yes รายงานสถานะราคายาที่มีการแจ้งปัญหา 


เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 yes หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ว 213)

  yes หนังสือประชาสัมพันธ์ช่องทางการเผยแพร่รายการยาที่อยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา

 

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
         กรมบัญชีกลาง