ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

ประชาสัมพันธ์!! ช่องทางการเผยแพร่รายการยาที่อยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา


ตามที่กรมบัญชีกลาง โดยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 213 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ได้ แจ้งเวียนหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถจัดซื้อยาตามราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนด โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติในกรณีที่ยารายการใดที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติโดยคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยาเพื่อกำหนดราคากลางยาใหม่ ถือว่ายารายการที่อยู่ระหว่างการทบทวนราคากลางนั้น คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติมิได้มีราคากลางยากำหนดไว้ เมื่อหน่วยงานของรัฐจะจัดซื้อยารายการดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถใช้ "ราคากลาง" ตามนัยมาตรา 4(4) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด จนกว่าคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติจะได้ประกาศราคากลางยารายการนั้น โดยรายการยาที่อยู่ระหว่างทบทวนให้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกำหนดรายการยาดังกล่าวต่อไป ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ได้ออก ประกาศรายการยาที่คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้อ้างอิงในการจัดซื้อยาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 นั้น

เพื่อให้การเผยแพร่รายการยาดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาเห็นควรให้มีช่องทางประชาสัมพันธ์การประกาศรายการยาที่อยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา ผ่านทางเว็บไซต์ สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (http://ndi.fda.moph.go.th/ndi_home) และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข (สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) (http://dmsic.moph.go.th - รายการยาที่อยู่ระหว่างการทบทวนราคากลาง) ซึ่งจะมีการปรับปรุงข้อมูลทุกสิ้นเดือน ทั้งนี้ ได้มีหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางดังกล่าว ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ด่วนที่สุด ที่ สธ 1009.6/ว 11132 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2562

กดที่ link ต่อไปนี้เพื่ออ่านรายละเอียด/ download เอกสาร

 หนังสือแจ้งเวียน ผู้รับอนุญาตผลิต/นำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร  

 หนังสือแจ้งเวียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์

 หน้าเว็บเผยแพร่ประกาศรายการยาที่อยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา

 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา / สำนักยา (NDI)

 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข / 
    ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข (DMSIC MoPH)

 

ที่มา:  คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยา

 


 มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 11 มี.ค. 2563      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 1806 View