ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

ทั้งหมด
ลำดับ รายละเอียด หมวด วันที่ จำนวนดาวน์โหลด
41 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤศจิกายน 2562 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 20 ก.พ. 2563 1,463
42 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤษภาคม 2562 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 20 ก.พ. 2563 5,356
43 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกรกฎาคม 2562 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 20 ก.พ. 2563 1,629
44 บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 3) เดือนกรกฎาคม 2559 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 20 ก.พ. 2563 734
45 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 - มิถุนายน 2561) บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 20 ก.พ. 2563 5,779
46 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมกราคม 2562 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 20 ก.พ. 2563 2,072
47 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารเวชภัณฑ์ คู่มือ แนวทาง มาตรฐานงาน 20 ก.พ. 2563 2,729
48 ราคาอ้างอิงวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ราคาอ้างอิง 20 ก.พ. 2563 1,809
49 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมีนาคม 2562 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 20 ก.พ. 2563 1,337
50 อัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พศ.2560 คู่มือ แนวทาง มาตรฐานงาน 20 ก.พ. 2563 12,626
51 โปรแกรมช่วยคำนวณราคายาที่เบิกได้จากกรมบัญชีกลาง (พัฒนาโดย ภก.ประทิน ฮึงวัฒนากุล รพ.พระนั่งเกล้า นนทบุรี) อื่นๆ 20 ก.พ. 2563 560
52 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมกราคม 2563 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 20 ก.พ. 2563 1,280
53 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤศจิกายน 2561 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 20 ก.พ. 2563 2,050
54 ทำเนียบสถานบริการสุขภาพ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563 อื่นๆ 20 ก.พ. 2563 283
55 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนตุลาคม 2561 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 20 ก.พ. 2563 2,687
56 ราคาอ้างอิงของยา เดือนมกราคม - มีนาคม 2558 (ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 25/2/59) ราคาอ้างอิง 20 ก.พ. 2563 98,087
57 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนธันวาคม 2561 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 19 ก.พ. 2563 3,979
58 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤษภาคม 2561 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 19 ก.พ. 2563 2,103
59 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนตุลาคม 2562 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 19 ก.พ. 2563 864
60 แบบรายงานผลการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่อยู่ในรายการตามบัญชีนวัตกรรมไทยทางการแพทย์ แบบฟอร์มรายงาน แบบสำรวจ 19 ก.พ. 2563 1,137