ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

รายงานการถอดบทเรียนการดำเนินการของส่วนราชการและจังหวัดในการรับมือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 (ว 181)


สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 181 ลงวันที่ 20 เมษายน 2565 แจ้งเวียนกระทรวง กรม เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป เรื่อง รายงานการถอดบทเรียนการดำเนินการของส่วนราชการและจังหวัดในการรับมือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 โดยแจ้งมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 รับทราบและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เสนอดังนี้
                   1. รับทราบรายงานการถอดบทเรียนการดำเนินการของส่วนราชการและจังหวัดในการรับมือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (โควิด-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564
                   2. เห็นชอบข้อเสนอแนะการบริหารงานและการให้บริการประชาชนกรณีเกิดสภาวะวิกฤตในอนาคต และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าวโดยให้สำนักงาน ก.พ.ร. ติดตามความคืบหน้าและรายงานต่อ ก.พ.ร. ต่อไป
                   ทั้งนี้ ให้สำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงยุติธรรม กระทรวงอุตสาหกรรมและสำนักงบประมาณ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของกระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และสำนักงบประมาณ ไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

กดที่ link ต่อไปนี้เพื่อศึกษารายละเอียด/ download เอกสาร

หนังสือแจ้งเวียนของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ว 181)
รายงานการถอดบทเรียนการดำเนินการของส่วนราชการและจังหวัด
ในการรับมือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564


ที่มา: สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 

 


เพิ่มเพื่อน มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 24 เม.ย. 2565      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 521 View