ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

สถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2562 (Public Health Statistics A.D.2019)


กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกกระทรวงสาธารณสุข เช่น สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทำหนังสือ สถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2562 (Public Health Statistics A.D.2019) เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (http://bps.moph.go.th)

ขอเชิญผู้เกี่ยวข้อง/ผู้สนใจศึกษารายละเอียด/ download เอกสารได้ที่เว็บไซต์ข้างต้น หรือกดที่ link ต่อไปนี้

สถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2562
Public Health Statistics A.D.2019

 

ที่มา: กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

 


 มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 01 ก.ย. 2563      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 12600 View