ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)


กระทรวงสาธารณสุขได้มีการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติควบคู่กันมาในแต่ละช่วงปี เมื่อแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) ได้สิ้นสุดลง จึงได้จัดทำ แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาระยะ 5 ปี เพื่อเป็นกลไกเชื่อมต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ด้านสุขภาพ ให้สามารถนำสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม เกิดประสิทธิผลตามเปูาหมายการพัฒนาด้านสุขภาพของประเทศ

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 อนุมัติร่างแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติดังกล่าว และเห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้แผนฯ ดังกล่าวเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาด้านสุขภาพของประเทศตามห้วงระยะเวลาของแผนต่อไป

ขอเชิญผู้เกี่ยวข้อง/ ผู้สนใจศึกษารายละเอียด/ download เอกสาร ได้จาก link ต่อไปนี้

แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
<< download >>

ที่มา: เว็บไซต์สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

วันที่ประกาศข่าว : 10 พ.ค. 2560 -    จำนวนผู้เข้าชม 30542 View