แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ.2554-2563" /> แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ.2554-2563" /> <font size=3 face="tahoma"><b>แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ.2554-2563</b></font>

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ.2554-2563


                 ตามที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2554 ได้อนุมัติหลักการ แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ. 2554 – 2563 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย และคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย โดยให้กระทรวงสาธารณสุขปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการดังกล่าวตามความจำเป็นและเหมาะสม และ มอบหมายให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ให้กระทรวงสาธารณสุข ตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป นั้น

                 บัดนี้ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดพิมพ์และเผยแพร่หนังสือ แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ.2554-2563 รวมทั้งได้เผยแพร่เอกสารดังกล่าวในรูปของ pdf file ไว้บนเว็บไซต์สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (http://bps.ops.moph.go.th/) ด้วยแล้วกดที่นี่เพื่อศึกษารายละเอียด/download เอกสาร (68.1 MB)

วันที่ประกาศข่าว : 05 พ.ค. 2554 -    จำนวนผู้เข้าชม 1609 View