ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

คู่มือ สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 2560


คณะทำงานจัดการความรู้ของสำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัดในเขต 8 (KM Team) กรมบัญชีกลางได้ร่วมกันดำเนินการศึกษากฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ เพื่อจัดทำเป็น คู่มือ “สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ” สำหรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรของสำนักงานคลังเขต/สำนักงานคลังจังหวัดและผู้สนใจทั่วไปสามารถนำไปใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้มีการมอบหมายให้สำนักงานคลังเขต 8 เป็นผู้รับผิดชอบในการปรับปรุง “คู่มือสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ” ให้ถูกต้อง ทันสมัย ครอบคลุมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อจะได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป  ทั้งนี้ ได้มีการเผยแพร่เอกสารดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด กรมบัญชีกลาง (https://www.cgd.go.th/cs/ret/ret/)

ขอเชิญผู้เกี่ยวข้อง/ ผู้สนใจศึกษารายละเอียด/ download เอกสารได้ที่เว็บไซต์ข้างต้น หรือกดที่ link ต่อไปนี้

คู่มือ “สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ” 
ปรับปรุง ณ ปี 2560
โดยสำนักงานคลังเขต 8 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขต 8


ที่มา: กรมบัญชีกลาง (สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด)

 


 มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 15 ต.ค. 2563      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 2163 View