ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

ระบบค้นหาและเปรียบเทียบราคายา และค่าบริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลเอกชน


กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดทำ ระบบค้นหาและเปรียบเทียบราคายา และค่าบริการทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลเอกชน โดยรายการยา ค่าบริการรักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย์ เป็นรายการที่โรงพยาบาลเอกชนแจ้งกับกรมการค้าภายใน ตามประกาศคณะกรรมการ ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 87 พ.ศ.2562 เรื่องการแจ้งราคา การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขเกี่ยวกับการจำหน่ายยารักษาโรค เวชภัณฑ์ ค่าบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาล

รายการยาครอบคลุมตามรายการที่อยู่ในบัญชีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่ (Universal Coverage Emergency Patients: UCEP) และที่มีปริมาณการจำหน่ายสูงสุด 100 รายการแรกของแต่ละโรงพยาบาล ซึ่งโรงพยาบาลแต่ละแห่งมีการใช้ยารักษาคนไข้แตกต่างกันไป ดังนั้น ยาบางรายการอาจไม่ได้อยู่ภายใต้ระบบค้นหาและเปรียบเทียบนี้ ทั้งนี้ ในระยะต่อไปจะพัฒนาให้ครอบคลุมและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

รายการค่าบริการรักษาพยาบาลและบริการทางแพทย์ จำนวน 304 รายการ คัดเลือกมาจากรายการที่โรงพยาบาลเอกชนแจ้งให้กับกรมการค้าภายใน

ระบบค้นหาและเปรียบเทียบราคาฯ ดังกล่าว จะแสดงช่วงราคาต่อหน่วยของรายการที่ค้นหาในภาพรวม และสามารถแสดงผลการเปรียบเทียบราคา ได้ 2 แบบ

  • เปรียบเทียบราคาแยกตามโรงพยาบาล ทั่วประเทศ
  • เปรียบเทียบราคาแยกตามโรงพยาบาล ระบุจังหวัด

ผู้สนใจและผู้เกี่ยวข้อง สามารถค้นหาและเปรียบเทียบราคายา และค่าบริการทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลเอกชน ได้ที่เว็บไซต์กรมการค้าภายใน (https://www.dit.go.th/) หรือกดที่ link ต่อไปนี้เพื่อเข้าสูระบบ

 หน้าเว็บหลักระบบค้นหาและเปรียบเทียบราคายา และค่าบริการทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลเอกชน

 ระบบค้นหาและเปรียบเทียบราคายา

 ระบบค้นหาและเปรียบเทียบราคาค่ารักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย์

 คู่มือการใช้งาน

ที่มา: กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

 


 มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 15 ต.ค. 2563      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 6609 View