ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

เกาะติดสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)/สื่อความรู้/คำแนะนำ/แนวทางดำเนินงาน


กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรค ได้จัดทำหน้าเว็บรายงานสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ทั้งในประเทศและทั่วโลก) สื่อความรู้ คำแนะนำ รวมทั้งแนวทางดำเนินงาน สำหรับหน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง/ประชาชนทั่วไป ที่ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia

ขอเชิญทุกท่านติดตามข่าวสารความคืบหน้า สถานการณ์ และความรู้ต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ข้างต้น หรือกดที่ link ต่อไปนี้

 หน้าเว็บโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   |  Corona Virus Disease (COVID-19) Web page 

 สถานการณ์ในประเทศ  /  สถานการณ์ทั่วโลก 

 ข้อกำหนดสำหรับผู้เดินทางจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย 

 คำแนะนำในการป้องกันตนเอง 

 แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 แบบคัดกรองประเมินความเสี่ยงติดโรคโควิด-19 ด้วยตนเอง 


 มาตรการ / ข้อสั่งการ 

        -  ข้อกำหนดออกตามในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) (26 มีนาคม 2563)

        -  ข้อกำหนดออกตามในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) (2 เมษายน 2563) 

          -  ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม (3 เมษายน 2563) 

          -  แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการจัดการภาวะระบาดของโรคโควิด-19 ในข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) (3 เมษายน 2563) 

          หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID–19)) สำหรับสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2563 (9 เมษายน 2563) 

 รายงานสถานการณ์สำหรับประชาชนและสื่อมวลชน ประจำวัน 

 ข่าวเพื่อสื่อมวลชน 

 สถานที่ชุมนุมชนที่มีการประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องเฝ้าระวังอาการตนเอง 

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 / การป้องกันตนเอง 

 คำถามที่พบบ่อย (FAQ) 

 หน้ากากอนามัย 

 สื่อความรู้(อินโฟกราฟฟิก) การป้องกันโรค หน้ากากอนามัย การปฏิบัติตน การจัดการให้ปลอดไวรัสโคโรนา

 คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับประชาชน สถานประกอบการ หน่วยงาน ผู้ประกอบการด้านต่างๆ

 คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับการจัดการประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน

 แนวทางการดำเนินงานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข / องค์ความรู้โรค COVID-19 

​​ ​​​​นิยามผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (7 เมษายน 2563) 
 คำแนะนำแนวทางการใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ (Personal Protective Equipment, PPE) (7 เมษายน 2563) 
 การจัดระบบ อสม. และภาคประชาชนสำหรับ Local quarantine และ Home quarantine 


 

    ติดต่อสอบถาม แจ้งข้อมูล ได้ที่...

  

  ไทยรู้สู้โควิด   

 Covid-19 ป้องกันได้     


 1422   

 
  


 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 องค์การอนามัยโลก (World Health Organization >> Coronavirus disease 2019)
 CDC (Centers for Disease Control and Prevention >> Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))


ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข
        องค์การอนามัยโลก
        CDC 

 


 มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 10 เม.ย. 2563      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 317279 View