ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

เกาะติดสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)/สื่อความรู้/คำแนะนำ/แนวทางดำเนินงาน


กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรค ได้จัดทำหน้าเว็บรายงานสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ทั้งในประเทศและทั่วโลก) สื่อความรู้ คำแนะนำ รวมทั้งแนวทางดำเนินงาน สำหรับหน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง/ประชาชนทั่วไป ที่ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia

ขอเชิญทุกท่านติดตามข่าวสารความคืบหน้า สถานการณ์ และความรู้ต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ข้างต้น หรือกดที่ link ต่อไปนี้

 หน้าเว็บโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   |  Corona Virus Disease (COVID-19) Web page 

 สถานการณ์ในประเทศ  /  สถานการณ์ทั่วโลก 

 ข้อมูลสำคัญ/จังหวัด: ประกาศ/คำสั่งจังหวัด มาตรการเข้า-ออก ข้อมูลสถานการณ์ ช่องทางติดต่อ ฯลฯ 

 คำแนะนำในการป้องกันตนเอง 

 


 มาตรการ / ข้อสั่งการ 

        -  ประกาศ ก.บ.ศป. เรื่อง การขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศ ก.บ.ศป. เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases ๒๐๑๙ : COVID-19) ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  (ฉบับที่ 4) (29 ตุลาคม 2563) 

        -  ข้อกำหนดออกตามในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) (26 มีนาคม 2563)

          -  แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการจัดการภาวะระบาดของโรคโควิด-19 ในข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) (3 เมษายน 2563) 

        -  ข้อกำหนดออกตามในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) (2 เมษายน 2563) 

        -  ข้อกำหนดออกตามในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3) (10 เมษายน 2563) 

          -  แนวทางการปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3) (14 เมษายน 2563) 

        -  ข้อกำหนดออกตามในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 4) (29 เมษายน 2563) 

        -  ข้อกำหนดออกตามในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5) (1 พฤษภาคม 2563) 

        -  ข้อกำหนดออกตามในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 6) (1 พฤษภาคม 2563) 

        -  ข้อกำหนดออกตามในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 7) (15 พฤษภาคม 2563) 

        -  ข้อกำหนดออกตามในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 8) (29 พฤษภาคม 2563) 

        -  ข้อกำหนดออกตามในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 9) (29 พฤษภาคม 2563) 

        -  ข้อกำหนดออกตามในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 10) (12 มิถุนายน 2563) 

        -  ข้อกำหนดออกตามในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 11) (30 มิถุนายน 2563) 

        -  ข้อกำหนดออกตามในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 12) (30 มิถุนายน 2563) 

        -  ข้อกำหนดออกตามในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 13) (31 กรกฎาคม 2563) 

        -  ข้อกำหนดออกตามในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 14) (31 สิงหาคม 2563) 

          -  แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (1 พฤษภาคม 2563) 

          -  แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) (16 พฤษภาคม 2563) 

          -  แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3) (29 พฤษภาคม 2563) 

          -  แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 4) (12 มิถุนายน 2563) 

          -  แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5) (30 มิถุนายน 2563) 

          -  แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 6) (30 มิถุนายน 2563) ​

          -  แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 7) (31 กรกฎาคม 2563) ​

          -  แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 8) (31 สิงหาคม 2563) ​

          -  การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 9) (27 พฤศจิกายน 2563) ​

          -  คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 1 สีขาว (พฤษภาคม 2563) 

          -  คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 2 (17 พฤษภาคม 2563) 

          -  คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 3 (1 มิถุนายน 2563) 

          -  คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 4 และ 5 (1 กรกฎาคม 2563) ​

          หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID–19)) สำหรับสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2563 (9 เมษายน 2563) 

การปรับใช้แนวทางการดำเนินการสถานที่กักกันรูปแบบเฉพาะองค์กร (Organizational Quarantine) (1 สิงหาคม 2563) 
แนวทางการดำเนินการสถานที่กักกัน รูปแบบเฉพาะองค์กร (Organizational Quarantine) Version 2 (8 กันยายน 2563) 
แนวทางการบริหารจัดการ สถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนด (Quarantine Facilities) Version 3 (16 ตุลาคม 2563) 

          แนวทางการบริหารจัดการ พื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) แบบบูรณาการ (19 มิถุนายน 2563)
          แนวทางการบริหารจัดการ พื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ ระดับจังหวัด (Local Quarantine) แบบบูรณาการ (19 มิถุนายน 2563) 

 รายงานสถานการณ์สำหรับประชาชนและสื่อมวลชน ประจำวัน 

 ข่าวเพื่อสื่อมวลชน 


 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉิน โรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) (3 เมษายน 2563) 

 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉิน โรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) ฉบับที่ 2 (30 เมษายน 2563) 

 แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์ COVID-19 (กรมการแพทย์) 


 

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 / การป้องกันตนเอง 

 คำถามที่พบบ่อย (FAQ) 

 หน้ากากอนามัย 

 สื่อความรู้(อินโฟกราฟฟิก) การป้องกันโรค หน้ากากอนามัย การปฏิบัติตน การจัดการให้ปลอดไวรัสโคโรนา

 คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับประชาชน สถานประกอบการ หน่วยงาน ผู้ประกอบการด้านต่างๆ

 คู่มือสำหรับ คอนโดมิเนียม อาคารชุด หอพัก แมนชั่น อพาร์ตเมนท์ แนวทางปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ในช่วงการระบาดของโรค กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (เมษายน 2563) 

 คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับการจัดการประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน

 แนวทางการดำเนินงานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข / องค์ความรู้โรค COVID-19 

 คู่มือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย  (29 กรกฎาคม 2563) 

​​ ​​​​นิยามผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (23 มิถุนายน 2563)

  แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (7 ธันวาคม 2563) 

 คำแนะนำแนวทางการใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ (Personal Protective Equipment, PPE) (20 เมษายน 2563) 

 แนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง และค้นหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มประชากรเสี่ยง และสถานที่เสี่ยง (Sentinel Surveillance) (13 พฤษภาคม 2563) 

 รายชื่อห้องปฏิบัติการเครือข่ายที่ผ่านการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ (244 แห่ง) 
 การจัดระบบ อสม. และภาคประชาชนสำหรับ Local quarantine และ Home quarantine 


 

    ติดต่อสอบถาม แจ้งข้อมูล ได้ที่...

  

  ไทยรู้สู้โควิด   

 Covid-19 ป้องกันได้     


 1422   

 
  


 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 องค์การอนามัยโลก (World Health Organization >> Coronavirus disease 2019)
 CDC (Centers for Disease Control and Prevention >> Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))


ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข
        กระทรวงมหาดไทย
        องค์การอนามัยโลก
        CDC 

 


เพิ่มเพื่อน มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 19 ธ.ค. 2563      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 472407 View