ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

เกาะติดสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)/สื่อความรู้/คำแนะนำ/แนวทางดำเนินงาน


กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรค ได้จัดทำหน้าเว็บรายงานสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ทั้งในประเทศและทั่วโลก) สื่อความรู้ คำแนะนำ รวมทั้งแนวทางดำเนินงาน สำหรับหน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง/ประชาชนทั่วไป ที่ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia

ขอเชิญทุกท่านติดตามข่าวสารความคืบหน้า สถานการณ์ และความรู้ต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ข้างต้น หรือกดที่ link ต่อไปนี้

 หน้าเว็บโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   |  Corona Virus Disease (COVID-19) Web page 

 สถานการณ์ในประเทศ  /  สถานการณ์ทั่วโลก 

 ข้อมูลสำคัญ/จังหวัด: ประกาศ/คำสั่งจังหวัด มาตรการเข้า-ออก ข้อมูลสถานการณ์ ช่องทางติดต่อ ฯลฯ 

 คำแนะนำในการป้องกันตนเอง 

 แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 แบบคัดกรองประเมินความเสี่ยงติดโรคโควิด-19 ด้วยตนเอง 


 มาตรการ / ข้อสั่งการ 

        -  ประกาศ ก.บ.ศป. เรื่อง การขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศ ก.บ.ศป. เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases ๒๐๑๙ : COVID-19) ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  (28 พฤษภาคม 2563)

        -  ข้อกำหนดออกตามในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) (26 มีนาคม 2563)

          -  แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการจัดการภาวะระบาดของโรคโควิด-19 ในข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) (3 เมษายน 2563) 

        -  ข้อกำหนดออกตามในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) (2 เมษายน 2563) 

        -  ข้อกำหนดออกตามในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3) (10 เมษายน 2563) 

          -  แนวทางการปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3) (14 เมษายน 2563) 

        -  ข้อกำหนดออกตามในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 4) (29 เมษายน 2563) 

        -  ข้อกำหนดออกตามในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5) (1 พฤษภาคม 2563) 

        -  ข้อกำหนดออกตามในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 6) (1 พฤษภาคม 2563) 

        -  ข้อกำหนดออกตามในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 7) (15 พฤษภาคม 2563) 

        -  ข้อกำหนดออกตามในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 8) (29 พฤษภาคม 2563) 

        -  ข้อกำหนดออกตามในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 9) (29 พฤษภาคม 2563) 

        -  ข้อกำหนดออกตามในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 10) (12 มิถุนายน 2563) 

          -  แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (1 พฤษภาคม 2563) 

          -  แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) (16 พฤษภาคม 2563) 

          -  แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3) (29 พฤษภาคม 2563) 

          -  แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 4) (12 มิถุนายน 2563) 

          -  คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 1 สีขาว (พฤษภาคม 2563) 

          -  คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 2 (17 พฤษภาคม 2563) 

          -  คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 3 (1 มิถุนายน 2563) 

          หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID–19)) สำหรับสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2563 (9 เมษายน 2563) 

          แนวทางการบริหารจัดการ พื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) แบบบูรณาการ (19 มิถุนายน 2563)
          แนวทางการบริหารจัดการ พื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ ระดับจังหวัด (Local Quarantine) แบบบูรณาการ (19 มิถุนายน 2563) 

 รายงานสถานการณ์สำหรับประชาชนและสื่อมวลชน ประจำวัน 

 ข่าวเพื่อสื่อมวลชน 


 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉิน โรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) (3 เมษายน 2563) 

 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉิน โรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) ฉบับที่ 2 (30 เมษายน 2563) 

 แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์ COVID-19 (กรมการแพทย์) 


 

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 / การป้องกันตนเอง 

 คำถามที่พบบ่อย (FAQ) 

 หน้ากากอนามัย 

 สื่อความรู้(อินโฟกราฟฟิก) การป้องกันโรค หน้ากากอนามัย การปฏิบัติตน การจัดการให้ปลอดไวรัสโคโรนา

 คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับประชาชน สถานประกอบการ หน่วยงาน ผู้ประกอบการด้านต่างๆ

 คู่มือสำหรับ คอนโดมิเนียม อาคารชุด หอพัก แมนชั่น อพาร์ตเมนท์ แนวทางปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ในช่วงการระบาดของโรค กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (เมษายน 2563) 

 คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับการจัดการประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน

 แนวทางการดำเนินงานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข / องค์ความรู้โรค COVID-19 

​​ ​​​​นิยามผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (23 มิถุนายน 2563) 

  แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (1 พฤษภาคม 2563) 

 คำแนะนำแนวทางการใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ (Personal Protective Equipment, PPE) (20 เมษายน 2563) 

 แนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง และค้นหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มประชากรเสี่ยง และสถานที่เสี่ยง (Sentinel Surveillance) (13 พฤษภาคม 2563) 

 รายชื่อห้องปฏิบัติการเครือข่ายที่ผ่านการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ (200 แห่ง) 
 การจัดระบบ อสม. และภาคประชาชนสำหรับ Local quarantine และ Home quarantine 


 

    ติดต่อสอบถาม แจ้งข้อมูล ได้ที่...

  

  ไทยรู้สู้โควิด   

 Covid-19 ป้องกันได้     


 1422   

 
  


 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 องค์การอนามัยโลก (World Health Organization >> Coronavirus disease 2019)
 CDC (Centers for Disease Control and Prevention >> Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))


ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข
        กระทรวงมหาดไทย
        องค์การอนามัยโลก
        CDC 

 


 มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 02 ก.ค. 2563      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 392072 View