ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2560 (วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559)


กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ตามนโยบายรัฐบาลที่จะนำประเทศไทยก้าวสู่ Thailand 4.0 เพื่อรองรับอนาคตที่มีความเป็นสังคมเมือง สังคมผู้สูงอายุ รวมทั้งการเข้าสู่การเชื่อมต่อการค้าและการลงทุน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงระบบสุขภาพ โดยหน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมกันจัดทำแผน และรายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี ภายใต้กรอบ 16 แผนงาน 48 โครงการ และ 96 ตัวชี้วัด เพื่อการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานพร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดดังกล่าวให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และได้จัดทำ รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2560 เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (http://bps.moph.go.th)

ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจศึกษารายละเอียด / download เอกสารดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ข้างต้น หรือกดที่ link ต่อไปนี้

รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2560 (pdf file)

***(word/excel file)***

 

ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ประกาศข่าว : 03 พ.ย. 2559 -    จำนวนผู้เข้าชม 2931 View