ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 1 สีขาว (พฤษภาคม 2563)


กระทรวงสาธารณสุข ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กรุงเทพมหานคร หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดทำ คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 1 สีขาว เพื่อให้ผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการ ได้ใช้เป็นแนวทางและเงื่อนไขในการประกอบกิจการและการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ เพื่อการดำรงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 อย่างต่อเนื่อง และให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 โดยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นโอกาสให้ประชาชน ผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการ ได้ปรับตัวในการดำรงชีวิตและดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับนววิถีใหม่ (New Norm) ถึงแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 จะสิ้นสุดหรือยุติไปแล้วก็ตาม

ขอเชิญผู้เกี่ยวข้อง/ ผู้สนใจศึกษารายละเอียด/ download เอกสาร ได้ที่เว็บไซต์กรมควบคุมโรค (https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/) หรือกดที่ link  ต่อไนี้

 

คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19
สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 1 สีขาว


ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข

 


 มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 18 มิ.ย. 2563      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 25745 View