ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

คู่มืออัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2562 สำหรับประชาชนคนไทยและชาวต่างชาติ


ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศ ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562 เพื่อให้การกำหนดอัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีประสิทธิภาพในการบริหารงานและมีอัตราค่าบริการเป็นแนวทางเดียวกันในทุกหน่วยบริการ โดยให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 218 ง วันที่ 30 สิงหาคม 2562) และให้ยกเลิกอัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 นั้น

บัดนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำและจัดส่งหนังสือ คู่มืออัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2562 สำหรับประชาชนคนไทย (เล่มสีเขียว) และสำหรับชาวต่างชาติ (เล่มสีขาว) เพื่อให้หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2562 ได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกันในทุกหน่วยบริการ รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0207.11/564 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 

ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียด/ download เอกสารในรูปแบบ pdf file ได้ที่เว็บไซต์ของกองบริหารการสาธารณสุข (https://phdb.moph.go.th/) หรือกดที่ link ต่อไปนี้

 หนังสือแจ้งเวียนของกระทรวงสาธารณสุข (564)

 คู่มืออัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2562 สำหรับประชาชนคนไทย และสำหรับชาวต่างชาติ 

คู่มือฯ สำหรับประชาชนคนไทย   คู่มือฯ สำหรับชาวต่างชาติ
 
<<DOWNLOAD>>   <<DOWNLOAD>>

ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข

 


 มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 09 มิ.ย. 2563      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 42498 View