ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

สถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2561 (Public Health Statistics A.D.2018) (ปรับ link ให้เป็นปัจจุบัน)


กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกกระทรวงสาธารณสุข เช่น สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทำหนังสือ สถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2561 (Public Health Statistics A.D.2018) เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (http://bps.moph.go.th)

ขอเชิญผู้เกี่ยวข้อง/ผู้สนใจศึกษารายละเอียด/ download เอกสารได้ที่เว็บไซต์ข้างต้น หรือกดที่ link ต่อไปนี้

สถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2561
Public Health Statistics A.D.2018

 

ที่มา: กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

 


เพิ่มเพื่อน มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 16 พ.ย. 2564      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 7728 View