ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

ด่วน!! แนวทางการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (ว 132)


กรมบัญชีกลางมีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กอร) 0405.3/ว 132 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561 แจ้งเวียนหัวหน้าส่วนราการ และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐเพื่อทราบและดำเนินการตามนัยดังกล่าวต่อไป เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยได้ กำหนดวงเงินในการเปิดเผยราคากลาง สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาทขึ้นไป ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง
ทั้งนี้ ข้อมูลและรายละเอียดที่หน่วยงานต้องประกาศให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

กดที่ link ต่อไปนี้เพื่ออ่านรายละเอียด/ download เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 หนังสือแจ้งเวียนของกรมบัญชีกลาง (ว 132)


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ที่มา: เว็บไซต์ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

 


 มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 17 มี.ค. 2561 -    จำนวนผู้เข้าชม 18160 View