แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2549

หนังสือที่ กค. 0408.3/ว 59 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2549
แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

หัวข้อใน TOR และ ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา

คู่มือการจัดทำประกาศร่าง TOR ในเว็บไซต์

แบบฟอร์มประกอบการปฎิบัติตามระเบียบฯ

หนังสือเงื่อนไขการซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

อัตราค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคา

Work Flow การปฏิบัติตามระเบียบฯ (PowerPoint)

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 (PowerPoint)

มอบอำนาจให้ปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมบัญชีกลางในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

การเพิ่มความคล่องตัว ในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549

แนวทางปฏิบัติในการขอหารือ หรือขออนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบฯ พัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

ค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคา ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่าย เบี้ยประชุมคณะกรรมการตามระเบียบ ฯ

พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547

พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้ง สำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้ง สำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
หน้าแรก I ราคายาและเวชภัณฑ์ l คุณภาพยาและเวชภัณฑ์ l ข่าวและกิจกรรม l สารพันปัญหา l นานาสาระ l นโยบายและระเบียบ l เกี่ยวกับเรา l ติดต่อเรา

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราขบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2544 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์