บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2551

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขโดยคณะกรรมการแห่งชาติด้านยาได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ ขึ้น เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2550 เพื่อพิจารณาแก้ไข ปรับปรุงบัญชียาหลักแห่งชาติให้เหมาะสม ทันสมัย มีรายการยาที่มีความจำเป็นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพของคนไทย สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขปัจจุบัน โดยมีนายแพทย์ สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง ด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข เป็นประธานฯ ซึ่งคณะอนุกรรมการ ฯ ได้แต่งตั้งคณะทำงานชุดต่าง ๆ เพื่อร่วมกันดำเนินงานดังกล่าว โดยมี สำนักงานประสานการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ ทำหน้าที่ประสานระหว่างผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ รวมทั้งสนับสนุนและบริหารจัดการการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการพัฒนาจัดทำบัญชียาหลักแห่งชาติ

บัดนี้ บัญชียาหลักแห่งชาติฉบับใหม่ได้เสร็จสมบูรณ์ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์ มงคล ณ สงขลา) ได้ลงนามประกาศใช้บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2551 ประกาศบัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2551 และประกาศบัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2551 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป โดยบัญชียาหลักแห่งชาติดังกล่าว มีข้อแตกต่างที่เด่นชัดหลายประการ คือ

ประการแรก มีการเพิ่มบัญชีย่อย จ(2) ขึ้นซึ่งประกอบด้วยกลุ่มยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (High Cost Care) ที่แต่เดิมมีปัญหาด้านการเข้าถึง โดยได้พัฒนาระบบการกำกับประเมินและดูแลการใช้ยาในกลุ่มนี้อย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนผู้ที่จำเป็นต้องใช้ยาสามารถเข้าถึงยาได้จริง ในขณะเดียวกันก็ป้องกันการนำไปใช้ในทางที่ไม่สมเหตุผล

ประการที่สอง มีการเจรจาต่อรองราคายาบางรายการที่คณะอนุกรรมการ ฯ พิจารณาแล้วว่าราคาเป็นปัจจัยหนึ่งในการตัดสินใจคัดเลือกยารายการนั้นๆ เข้าในบัญชียาหลักแห่งชาติโดยได้ทำความตกลงกับบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ให้ยืนยันราคายาตามที่เสนอไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปีหลังจากบัญชียาหลักฯ ประกาศใช้ และในกรณีที่ราคาที่ต่อรองได้นั้นมีความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ ก็จะเสนอให้ประกาศราคาดังกล่าวเป็นราคากลางสำหรับใช้ในการจัดซื้อยาตามระเบียบฯพัสดุ ต่อไปด้วย

ประการสุดท้าย มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงรายการยาในบัญชียาหลักฯ ที่ dynamic มากขึ้น ซึ่งจะทำให้รายการยาในบัญชียาหลักฯ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องตามหลักฐานและข้อมูลทางวิชาการที่มีเข้ามาใหม่ สามารถตอบสนองความจำเป็นด้านสุขภาพของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และทันท่วงทียิ่งขึ้น

และล่าสุด ได้มีการปรับปรุงและประกาศบัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป

หากหน่วยงานใดมีข้อสงสัย หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชียาหลักแห่งชาติดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่...
สำนักงานประสานการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ
ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
โทร/โทรสาร 02 5907155

e-mail : ed2547@fda.moph.go.th

นอกจากนี้ หากท่านสนใจ download รายการยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ทางอินเตอร์เน็ต สำนักงานประสานการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติได้จัดทำเว็บไซต์ของบัญชียาหลักแห่งชาติดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้ว ที่ http://ed2547.thaifda.com/
หรือสามารถเข้าผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยกดที่ link

และทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุขก็ได้จัดทำ link ที่เกี่ยวข้องให้ท่านเลือกด้วยแล้ว ตามความประสงค์การใช้งาน ดังนี้

รายละเอียดบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2551

ไฟล์บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2551 เพื่อการจัดการ ข้อมูลสำหรับโรงพยาบาล (Excel file)

ประกาศฯ บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2551 (ฉบับลงราชกิจจานุเบกษา)

ประกาศฯ บัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 (ฉบับลงราชกิจจานุเบกษา)

ประกาศฯ บัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 (ฉบับลงราชกิจจานุเบกษา)

ประกาศฯ บัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 (ฉบับลงราชกิจจานุเบกษา)

หนังสือ บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2551 (พิมพ์ครั้งที่ 1 เดือนมีนาคม 2552)


หน้าแรก I ราคายาและเวชภัณฑ์ l คุณภาพยาและเวชภัณฑ์ l ข่าวและกิจกรรม l สารพันปัญหา l นานาสาระ l นโยบายและระเบียบ l เกี่ยวกับเรา l ติดต่อเรา

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราขบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2544 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์