บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2555

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ ขึ้น เพื่อพิจารณาแก้ไข ปรับปรุงบัญชียาหลักแห่งชาติให้เหมาะสม ทันสมัย มีรายการยาที่มีความจำเป็นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพของคนไทย สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขปัจจุบัน โดยมีนายแพทย์ สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง ด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข เป็นประธานฯ ซึ่งคณะอนุกรรมการ ฯ ได้แต่งตั้งคณะทำงานชุดต่าง ๆ เพื่อร่วมกันดำเนินงานดังกล่าว โดยมี สำนักงานประสานการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ ทำหน้าที่ประสานระหว่างผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ รวมทั้งสนับสนุนและบริหารจัดการการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการพัฒนาจัดทำบัญชียาหลักแห่งชาติ

บัดนี้ บัญชียาหลักแห่งชาติฉบับใหม่ได้เสร็จสมบูรณ์ โดยพลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติได้ลงนามประกาศใช้บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

หากหน่วยงานใดมีข้อสงสัย หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชียาหลักแห่งชาติดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่...
งานนโยบายแห่งชาติด้านยา กลุ่มงานพัฒนาระบบ สำนักยา
ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร/โทรสาร 02 5907155

e-mail : nlem@fda.moph.go.th

นอกจากนี้ หากท่านสนใจ download รายการยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2555 ทางอินเตอร์เน็ต สำนักงานประสานการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติได้จัดทำเว็บไซต์ของบัญชียาหลักแห่งชาติดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้ว ที่ http:///www.nlem.in.th

และทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุขก็ได้จัดทำ link ที่เกี่ยวข้องให้ท่านเลือกด้วยแล้ว ตามความประสงค์การใช้งาน ดังนี้

รายละเอียดบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2555

ไฟล์บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2555 เพื่อการจัดการ ข้อมูลสำหรับโรงพยาบาล (Excel file)

ไฟล์บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2555 (Pdf file)

ประกาศฯ บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2555 (ฉบับลงราชกิจจานุเบกษา)

สรุปการเปลี่ยนแปลงบัญชียา


หน้าแรก I ราคายาและเวชภัณฑ์ l คุณภาพยาและเวชภัณฑ์ l ข่าวและกิจกรรม l สารพันปัญหา l นานาสาระ l นโยบายและระเบียบ l เกี่ยวกับเรา l ติดต่อเรา

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราขบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2544 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์