ผลการค้นหา
พบรายชื่อคณะกรรมการของ "พัทลุง" ดังนี้

คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์ระดับจังหวัด
ลำดับที่ ตำแหน่ง / ชื่อ - สกุล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง รองประธานคณะกรรมการ
2 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุง กรรมการ
3 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลควนขนุน กรรมการ
4 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพยูน กรรมการ
5 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงหรา กรรมการ
6 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางแก้ว กรรมการ
7 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าบอน กรรมการ
8 หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรชุมชน  โรงพยาบาลเขาชัยสน กรรมการ
9 หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรชุมชน  โรงพยาบาลศรีบรรพต กรรมการ
10 หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรชุมชน  โรงพยาบาลตะโหมด กรรมการ
11 หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรชุมชน  โรงพยาบาลป่าพะยอม กรรมการ
12 หัวหน้าฝ่ายทันตสาธารณสุข   สสจ.พัทลุง กรรมการ
13 หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรมชุมชน  โรงพยาบาลควนขนุน กรรมการ
14 หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา   โรงพยาบาลพัทลุง กรรมการ
15 หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยา   โรงพยาบาลพัทลุง กรรมการ
16 หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล   โรงพยาบาลพัทลุง กรรมการ
17 หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล   โรงพยาบาลปากพะยูน กรรมการ
18 หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม   โรงพยาบาลพัทลุง กรรมการและเลขานุการ
19 หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


คณะกรรมการจัดหาเวชภัณฑ์ร่วมกันระดับจังหวัด
ลำดับที่ ตำแหน่ง / ชื่อ - สกุล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 รองผู้อำนวยกาฝ่ายการแพทย์   โรงพยาบาลพัทลุง ประธานคณะกรรมการ
2 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลควนขนุน รองประธานคณะกรรมการ
3 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงหรา กรรมการ
4 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีบรรพต กรรมการ
5 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาชัยสน กรรมการ
6 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพะยูน กรรมการ
7 หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน   โรงพยาบาลป่าพะยอม กรรมการ
8 หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน   โรงพยาบาลตะโหมด กรรมการ
9 หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน   โรงพยาบาลป่าบอน กรรมการ
10 หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล   โรงพยาบาลพัทลุง กรรมการ
11 หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา    โรงพยาบาลพัทลุง กรรมการ
12 หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข   สสจ.พัทลุง กรรมการ
13 หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม    โรงพยาบาลพัทลุง กรรมการ
14 หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ    สสจ.พัทลุง กรรมการและเลขานุการ
15 หัวหน้าศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านยา   โรงพยาบาลพัทลุง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
16 หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน   โรงพยาบาลบางแก้ว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
17 ภก.พิชญ์พงศ์   พัฒนพงศ์  เภสัชกร 6    โรงพยาบาลพัทลุง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


คณะทำงานคัดเลือกคุณภาพยา  ประเภทยาทั่วไป
ลำดับที่ ตำแหน่ง / ชื่อ - สกุล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 นางสาวศิริพร   อรุณ  หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม   โรงพยาบาลพัทลุง ประธานคณะทำงาน
2 นางปราณี   สุขรวย   หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม  โรงพยาบาลพัทลุง รองประธานคณะทำงาน
3 นายธารินทร์   พุทธชู   นายแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรม  โรงพยาบาลพัทลุง คณะทำงาน
4 นายเฉลิมพล   โอสถพรมมา   หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม   โรงพยาบาลพัทลุง คณะทำงาน
5 นางสาวจามรี   ไตรจันทร์    หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน   โรงพยาบาลเขาชัยสน คณะทำงาน
6 นางสาวสุดารัตน์   คงฤทธิ์   หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน   โรงพยาบาลกงหรา คณะทำงาน
7 นางสาวสุดธิดา   ถาวรานุรักษ์  เภสัชกรกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สสจ.พัทลุง คณะทำงาน
8 นายพินิจสินธ์   เพชรมณี   หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน   โรงพยาบาลป่าพะยอม คณะทำงานและเลขานุการ
9 นายธีรศักดิ์   โพธิศรีทอง   เจ้าหน้าที่พัสดุเวชภัณฑ์   โรงพยาบาลพัทลุง คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ


คณะทำงานคัดเลือกคุณภาพยา  ประเภทยาต้านจุลชีพ
ลำดับที่ ตำแหน่ง / ชื่อ - สกุล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 นายสมบูรณ์   คุโรปกรณ์พงศ์   หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม  โรงพยาบาลพัทลุง ประธานคณะทำงาน
2 นายเดช   เหมือนพรรณราย   หัวหน้ากลุ่มงานอุบัติเหตุ  โรงพยาบาลพัทลุง รองประธานคณะทำงาน
3 นายสมหมาย   อัศวสุดสาคร   นายแพทย์กลุ่มงานกุมารเวชกรรม  โรงพยาบาลพัทลุง คณะทำงาน
4 นางสุพรรณี   รามพูล   หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน   โรงพยาบาลควนขนุน คณะทำงาน
5 นางสาวสมร   ไชยชนะ   หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน   โรงพยาบาลปากพะยูน คณะทำงาน
6 นางสาวปัทมา   บัวขวัญ   หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน   โรงพยาบาลตะโหมด คณะทำงาน
7 นางอรสา   ชูมี    เภสัชกรกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สสจ.พัทลุง คณะทำงาน
8 นางสาวประภัสสร   เพชรศรี    หัวหน้าศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านยา   โรงพยาบาลพัทลุง คณะทำงานและเลขานุการ
9 นายธีรศักดิ์   โพธิศรีทอง   เจ้าหน้าที่พัสดุเวชภัณฑ์   โรงพยาบาลพัทลุง คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ


คณะทำงานคัดเลือกคุณภาพยา  ประเภทยาทางเดินหายใจและห...
ลำดับที่ ตำแหน่ง / ชื่อ - สกุล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 นายเล็ก   สุพันธุชัยกุล   หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม  โรงพยาบาลพัทลุง ประธานคณะทำงาน
2 นายชิษณุพงศ์   ตั้งอดุลย์รัตน์   แพทย์กลุ่มงานกุมารเวชกรรม  โรงพยาบาลพัทลุง รองประธานคณะทำงาน
3 นางมณฑาทิพย์   รุ่งศิลป์   เภสัชกรหัวหน้างานบริการเภสัชกรรม   โรงพยาบาลพัทลุง คณะทำงาน
4 นายโอวาท   ไชยวรณ์   หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน   โรงพยาบาลป่าบอน คณะทำงาน
5 นางสาวปิยนุช   รองรัตน์   หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน   โรงพยาบาลศรีบรรพต คณะทำงาน
6 นายกำพล   ศรีจำนงค์   เภสัชกรฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน   โรงพยาบาลควนขนุน คณะทำงาน
7 นางสาววรรณดี   คงเทพ   เภสัชกรฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน   โรงพยาบาลเขาชัยสน คณะทำงาน
8 นายอานุภาพ   รุ้งเรืองระยับ   หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน   โรงพยาบาลบางแก้ว คณะทำงานและเลขานุการ
9 นายธีรศักดิ์   โพธิศรีทอง   เจ้าหน้าที่พัสดุเวชภัณฑ์   โรงพยาบาลพัทลุง คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ


คณะทำงานคัดเลือกคุณภาพเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
ลำดับที่ ตำแหน่ง / ชื่อ - สกุล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล   โรงพยาบาลพัทลุง ประธานคณะทำงาน
2 หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล   โรงพยาบาลควนขนุน รองประธานคณะทำงาน
3 หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล   โรงพยาบาลเขาชัยสน คณะทำงาน
4 หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล   โรงพยาบาลศรีบรรพต คณะทำงาน
5 หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล   โรงพยาบาลกงหรา คณะทำงาน
6 หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล   โรงพยาบาลป่าบอน คณะทำงาน
7 หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล   โรงพยาบาลป่าพะยอม คณะทำงาน
8 หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล   โรงพยาบาลปากพะยูน คณะทำงาน
9 หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล   โรงพยาบาลบางแก้ว คณะทำงาน
10 หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล   โรงพยาบาลตะโหมด คณะทำงาน
11 หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข  สสจ.พัทลุง คณะทำงาน
12 หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา    โรงพยาบาลพัทลุง คณะทำงาน
13 หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก    โรงพยาบาลพัทลุง คณะทำงาน
14 นายเสงี่ยม   ช่วยนุ้ย   หัวหน้างานห้องผ่าตัด   โรงพยาบาลพัทลุง คณะทำงาน
15 นางสุมล   ธนเกียรติ    หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษ  โรงพยาบาลพัทลุง คณะทำงาน
16 นางมะเรียม   ชัยตรี   หัวหน้าห้องฉุกเฉินและอุบัติเหตุ   โรงพยาบาลพัทลุง คณะทำงาน
17 นางสุจินต์   นาคะวิโรจน์   หัวหน้าหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม   โรงพยาบาลพัทลุง คณะทำงาน
18 นางสุพิศ   จันทร์พิทักษ์   หัวหน้าหอบริบาลผู้ป่วยหนัก   โรงพยาบาลพัทลุง คณะทำงาน
19 นายพิชญ์พงศ์   พัฒนพงศ์   เภสัชกรกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สสจ.พัทลุง คณะทำงานและเลขานุการ
20 นายธีรศักดิ์   โพธิศรีทอง   เจ้าหน้าที่พัสดุเวชภัณฑ์   โรงพยาบาลพัทลุง คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ


คณะกรรมการติดตามและพัฒนาระบบบริหารเวชภัณฑ์ระดับจัง...
ลำดับที่ ตำแหน่ง / ชื่อ - สกุล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประธานคณะกรรมการ
2 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุง กรรรมการ
3 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าบอน กรรรมการ
4 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีบรรพต กรรรมการ
5 สาธารณสุขอำเภอเมืองพัทลุง กรรรมการ
6 สาธารณสุขอำเภอตะโหมด กรรรมการ
7 หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลพัทลุง กรรรมการ
8 หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน   โรงพยาบาลกงหรา กรรรมการ
9 หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน   โรงพยาบาลบางแก้ว กรรรมการ
10 หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน   โรงพยาบาลควนขนุน กรรรมการ
11 หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล   โรงพยาบาลศรีบรรพต กรรรมการ
12 หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล   โรงพยาบาลกงหรา กรรรมการ
13 หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม   โรงพยาบาลตะโหมด กรรรมการ
14 หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา   โรงพยาบาลควนขนุน กรรรมการ
15 หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยา   โรงพยาบาลป่าบอน กรรรมการ
16 หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ    สสจ.พัทลุง กรรรมการและเลขานุการ
17 หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน   โรงพยาบาลตะโหมด กรรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ค้นหาคณะกรรมการ
เลือกกรม เลือกจังหวัด     
หน้าแรก I ราคายาและเวชภัณฑ์ l คุณภาพยาและเวชภัณฑ์ l ข่าวและกิจกรรม l สารพันปัญหา l นานาสาระ l นโยบายและระเบียบ l เกี่ยวกับเรา l ติดต่อเรา

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราขบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2544 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์