ผลการค้นหา
พบรายชื่อคณะกรรมการของ "นครศรีธรรมราช" ดังนี้

คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์ระดับจังหวัด
ลำดับที่ ตำแหน่ง / ชื่อ - สกุล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานคณะกรรมการ
2 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ กรรมการ
3 นายแพทย์ 9   ด้านเวชกรรมป้องกัน กรรมการ
4 รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช กรรมการ
5 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขนอม กรรมการ
6 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาบอน กรรมการ
7 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง กรรมการ
8 ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชฉวาง กรรมการ
9 นางทัศนีย์   ธนวีระสุวรรณ  หน.ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน  โรงพยาบาลทุ่งสง กรรมการ
10 นายวีระพล   เจนพิทักษ์ชาติ   หน.ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน รพร.ฉวาง กรรมการ
11 นางสมศรี   สวัสดินฤนาท    ทันตแพทย์ 9 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช กรรมการ
12 นายทรงศักดิ์  นาคสังข์        ทันตแพทย์ 5    สสจ.นครศรีธรรมราช กรรมการ
13 นักเทคนิคการแพทย์   (ที่ได้รับมอบหมาย) โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช กรรมการ
14 เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์   (ที่ได้รับมอบหมาย) โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช กรรมการ
15 หัวหน้าฝ่ายชันสูตร   โรงพยาบาลสิชล กรรมการ
16 หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล   โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช กรรมการ
17 หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล   โรงพยาบาลนาบอน กรรมการ
18 หัาหน้าฝ่ายรังสีการแพทย์   โรงพยาบาลปากพนัง กรรมการ
19 น.ส.รุจิรา   พชรปกรณ์พงศ์    พยาบาลวิชาชีพ  7  สสจ.นครศรีธรรมราช กรรมการ
20 หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ กรรมการและเลขานุการ
21 หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม   โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


คณะกรรมการจัดหาเวชภัณฑ์ระดับจังหวัด
ลำดับที่ ตำแหน่ง / ชื่อ - สกุล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  หรือผู้แทน ประธานคณะกรรมการ
2 นายแพทย์ 9  ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน กรรมการ
3 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าศาลา กรรมการ
4 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชะอวด กรรมการ
5 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิปูน กรรมการ
6 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากทุ่งสง กรรมการ
7 หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน  โรงพยาบาลปากพนัง กรรมการ
8 หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน  โรงพยาบาลลานสกา กรรมการ
9 หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน  โรงพยาบาลนาบอน กรรมการ
10 หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง กรรมการ
11 หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน  โรงพยาบาลสิชล กรรมการ
12 ทพ.ทวี  จันทามงคล       ทันตแพทย์  7   โรงพยาบาลทุ่งสง กรรมการ
13 นายสุทัย  โพธิวิจิตร   ทันตแพทย์ 7  โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช กรรมการ
14 นายสำราญ   ปิตากุลดิลก     ทันตแพทย์ 6   สสจ.นครศรีธรรมราช กรรมการ
15 นายสุธี  รุจิวณิชย์กุล       นายแพทย์ 8  โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช กรรมการ
16 นายสัจจะ  สุรพจน์      นักเทคนิคการแพทย์ 6  โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช กรรมการ
17 หัวหน้างานชันสูตร   โรงพยาบาลท่าศาลา  หรือผู้แทน กรรมการ
18 หัวหน้างานชันสูตร   โรงพยาบาลทุ่งสง กรรมการ
19 นพ.อนุชา   ปรีดาการกุล     รังสีการแพทย์ 7   โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช กรรมการ
20 นายณรงค์   เกิดสมมาตร   จนท.รังสีการแพทย์ 6   โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช กรรมการ
21 หัวหน้างานรังสีการแพทย์   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง กรรมการ
22 หัวหน้างานรังสีการแพทย์   โรงพยาบาลปากพนัง กรรมการ
23 หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล   โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช กรรมการ
24 หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล   โรงพยาบาลท่าศาลา กรรมการ
25 หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล  โรงพยาบาลทุ่งสง กรรมการ
26 หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการ
27 นางปัทมา  ตัณฑวิวัฒน์     เภสัชกร 7    โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


คณะกรรมการจัดทำบัญชีรายการยาประจำสถานบริการปฐมภูมิ
ลำดับที่ ตำแหน่ง / ชื่อ - สกุล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 นายแพทย์ 9  ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน ประธานคณะกรรมการ
2 นางปัทมา  ตัณฑวิวัฒน์  เภสัชกร 6  โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช กรรมการ
3 หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน  โรงพยาบาลท่าศาลา กรรมการ
4 หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน  โรงพยาบาลลานสกา กรรมการ
5 หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน  โรงพยาบาลหัวไทร กรรมการ
6 หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน  โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ กรรมการ
7 หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง กรรมการ
8 สาธารณสุขอำเภอพระพรหม  หรือผู้ที่ได้รับการมอบหมาย กรรมการ
9 สาธารณสุขอำเภอลานสกา  หรือผู้ที่ได้รับการมอบหมาย กรรมการ
10 นายนิพนธ์  รัตนคช  จนท.สถานีอนามัยหนองท่อม อ.ฉวาง กรรมการ
11 นายธีรวัฒน์   แดงกะเปา   จนท.สถานีอนามัยสี่แยกสวนป่า  อ.บางขัน กรรมการ
12 หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ กรรมการและเลขานุการ
13 นางสุทธิดา   ผกากรอง   เภสัชกร  6 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


คณะกรรมการติดตามและกำกับการบริหารงบประมาณและการบริ...
ลำดับที่ ตำแหน่ง / ชื่อ - สกุล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานคณะกรรมการ
2 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช กรรมการ
3 นายสุกรี  ด่านสุวรรณ์    เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข  8 กรรมการ
4 นายสำราญ   ปิตากุลดิลก     ทันตแพทย์ 6 กรรมการ
5 หัวหน้างานเภสัชกรรมชุมชน  โรงพยาบาลปากพนัง กรรมการ
6 หัวหน้างานเภสัชกรรมชุมชน  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง กรรมการ
7 หัวหน้างานเภสัชกรรมชุมชน  โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ กรรมการ
8 นางวีณา   ธิติประเสริฐ   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8 กรรมการและเลขานุการ
9 นางนิรมล  ตันติธรรม      เภสัชกร  7 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ค้นหาคณะกรรมการ
เลือกกรม เลือกจังหวัด     
หน้าแรก I ราคายาและเวชภัณฑ์ l คุณภาพยาและเวชภัณฑ์ l ข่าวและกิจกรรม l สารพันปัญหา l นานาสาระ l นโยบายและระเบียบ l เกี่ยวกับเรา l ติดต่อเรา

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราขบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2544 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์