ผลการค้นหา
พบรายชื่อคณะกรรมการของ "สุโขทัย" ดังนี้

คณะกรรมการติดตามและพัฒนาระบบบริหารเวชภัณฑ์
ลำดับที่ ตำแหน่ง / ชื่อ - สกุล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 นายแพทย์ 9  ด้านเวชกรรมป้องกัน   สสจ.สุโขทัย ประธานคณะกรรมการ
2 รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์โรงพยาบาลสุโขทัย กรรมการ
3 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรคโลก กรรมการ
4 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคีรีมาศ กรรมการ
5 หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย กรรมการ
6 หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลสุโขทัย กรรมการ
7 หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน   โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม กรรมการ
8 หัวหน้าฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป    สสจ.สุโขทัย กรรมการ
9 หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข กรรมการและเลขานุการ
10 นายกิตติพงษ์  เทียนประทีป      เภสัชกรโรงพยาบาลสุโขทัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


คณะกรรมการคัดเลือกคุณภาพร่วมกัน
ลำดับที่ ตำแหน่ง / ชื่อ - สกุล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 นางอัมพร  คงทวีเลิศ    เภสัชกร 8 ประธานคณะกรรมการ
2 นางชุติมา  โรจน์ไพบูลย์    เภสัชกร 8 กรรมการ
3 นายปานเทพ  อิทธิสวัสดิพันธุ์    นักเทคนิคการแพทย์ 7 กรรมการ
4 นางสาวสุวรรณ   อัครานุชาติ    พยาบาลวิชาชีพ 8 กรรมการ
5 นายสมชาย  กิจสนาโยธิน          ทันตแพทย์ 8 กรรมการ
6 นายสมคิด    ตันติไวทยพันธุ์       เภสัชกร 8 กรรมการและเลขานุการ
7 เภสัชกรกลุ่มงานเภสัชกรรม     โรงพยาบาลสุโขทัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


คณะกรรมการจัดหาเวชภัณฑ์ร่วมกัน
ลำดับที่ ตำแหน่ง / ชื่อ - สกุล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย ประธานคณะกรรมการ
2 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรคโลก กรรมการ
3 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคีรีมาศ กรรมการ
4 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศ กรรมการ
5 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย กรรมการ
6 หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสุโขทัย กรรมการ
7 หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลศรีสังวร กรรมการ
8 หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน  โรงพยาบาลสวรรคโลก กรรมการ
9 หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน  โรงพยาบาลคีรีมาศ กรรมการ
10 หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน  โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย กรรมการ
11 หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม  โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย กรรมการ
12 หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก  โรงพยาบาลสุโขทัย กรรมการ
13 หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล  โรงพยาบาลสุโขทัย กรรมการ
14 หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข กรรมการและเลขานุการ
15 เภสัชกรกิตติพงษ์  เทียนประทีป    โรงพยาบาลสุโขทัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์ระดับจังหวัด
ลำดับที่ ตำแหน่ง / ชื่อ - สกุล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ประธานคณะกรรมการ
2 นายแพทย์ 9  ด้านเวชกรรมป้องกัน   สสจ.สุโขทัย รองประธานคณะกรรมการ
3 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย กรรมการ
4 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย กรรมการ
5 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรคโลก กรรมการ
6 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย กรรมการ
7 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม กรรมการ
8 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคีรีมาศ กรรมการ
9 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศ กรรมการ
10 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร กรรมการ
11 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย กรรมการ
12 หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลสุโขทัย กรรมการ
13 หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย กรรมการ
14 หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน  โรงพยาบาลสวรรคโลก กรรมการ
15 หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน  โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย กรรมการ
16 หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน  โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม กรรมการ
17 หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน  โรงพยาบาลศรีนคร กรรมการ
18 หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน  โรงพยาบาลกงไกรลาศ กรรมการ
19 หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน  โรงพยาบาลคีรีมาศ กรรมการ
20 หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน  โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย กรรมการ
21 หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม  โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย กรรมการ
22 หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก  โรงพยาบาลสุโขทัย กรรมการ
23 หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล  โรงพยาบาลสุโขทัย กรรมการ
24 หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข กรรมการและเลขานุการ
ค้นหาคณะกรรมการ
เลือกกรม เลือกจังหวัด     
หน้าแรก I ราคายาและเวชภัณฑ์ l คุณภาพยาและเวชภัณฑ์ l ข่าวและกิจกรรม l สารพันปัญหา l นานาสาระ l นโยบายและระเบียบ l เกี่ยวกับเรา l ติดต่อเรา

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราขบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2544 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์