ผลการค้นหา
พบรายชื่อคณะกรรมการของ "พะเยา" ดังนี้

คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์ระดับจังหวัด
ลำดับที่ ตำแหน่ง / ชื่อ - สกุล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประธานคณะกรรมการ
2 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป รองประธานคณะกรรมการ
3 นักวิชาการ 9 ด้านสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา กรรมการ
4 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง กรรมการ
5 หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน  โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง กรรมการ
6 หัวหน้างานทันตสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา กรรมการ
7 หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก  โรงพยาบาลทั่วไป กรรมการ
8 สาธารณสุขอำเภอเมือง กรรมการ
9 สาธารณสุขอำเภอดอกคำใต้ กรรมการ
10 หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลทั่วไป กรรมการและเลขานุการ
11 หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค และเภสัชสาธารณสุข สสจ.พะเยา กรรมการและเลขานุการ


คณะกรรมการจัดหาเวชภัณฑ์ร่วมกันระดับจังหวัด
ลำดับที่ ตำแหน่ง / ชื่อ - สกุล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา ประธานคณะกรรมการ
2 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงคำ กรรมการ
3 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ใจ กรรมการ
4 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปง กรรมการ
5 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุน กรรมการ
6 หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม  โรงพยาบาลดอกคำใต้ กรรมการ
7 หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม  โรงพยาบาลเชียงม่วน กรรมการ
8 หัวหน้าฝ่ายทันตกรรม  โรงพยาบาลเชียงคำ กรรมการ
9 อายุรแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา  (หัวหน้าหรือแพทย์ผู้แทน) กรรมการ
10 อายุรแพทย์ โรงพยาบาลเชียงคำ  (หัวหน้าหรือแพทย์ผู้แทน) กรรมการ
11 ศัลยแพทย์  โรงพยาบาลพะเยา  (หัวหน้าหรือแพทย์ผู้แทน) กรรมการ
12 สูติ-นรีแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา  (หัวหน้าหรือแพทย์ผู้แทน) กรรมการ
13 กุมารแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา  (หัวหน้าหรือแพทย์ผู้แทน) กรรมการ
14 กุมารแพทย์ โรงพยาบาลเชียงคำ  (หัวหน้าหรือแพทย์ผู้แทน) กรรมการ
15 หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก  โรงพยาบาลพะเยา หรือผู้แทน กรรมการ
16 หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง   โรงพยาบาลพะเยา  หรือผู้แทน กรรมการ
17 หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษเด็ก   โรงพยาบาลพะเยา  หรือผู้แทน กรรมการ
18 หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล  โรงพยาบาลเชียงคำ  หรือผู้แทน กรรมการ
19 หัวหน้าหอผู้ป่วยสูตินรีเวช   โรงพยาบาลเชียงคำ  หรือผู้แทน กรรมการ
20 หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย  โรงพยาบาลเชียงคำ  หรือผู้แทน กรรมการ
21 หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล  โรงพยาบาลดอกคำใต้  หรือผู้แทน กรรมการ
22 หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลพะเยา กรรมการและเลขานุการ
23 หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลเชียงคำ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


คณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์ด้านคุณภาพของเวชภัณฑ์และคัดเ...
ลำดับที่ ตำแหน่ง / ชื่อ - สกุล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลพะเยา ประธานคณะทำงาน
2 หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลเชียงคำ ผู้ทำงาน
3 หัวหน้าเภสัชกร  โรงพยาบาลแม่ใจ ผู้ทำงาน
4 หัวหน้าเภสัชกร  โรงพยาบาลจุน ผู้ทำงาน
5 หัวหน้าเภสัชกร  โรงพยาบาลปง ผู้ทำงาน
6 หัวหน้าเภสัชกร  โรงพยาบาลดอกคำใต้ ผู้ทำงาน
7 หัวหน้าเภสัชกร  โรงพยาบาลเชียงม่วน ผู้ทำงาน
8 เภสัชกร  โรงพยาบาลพะเยา ผู้ทำงานและเลขานุการ
9 เภสัชกร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ


คณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์ด้านคุณภาพของเวชภัณฑ์และคัดเ...
ลำดับที่ ตำแหน่ง / ชื่อ - สกุล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลเชียงคำ ประธานคณะทำงาน
2 นางผ่องศรี  อุทธวัง  พยาบาลวิชาชีพ 7  โรงพยาบาลปง ผู้ทำงาน
3 นางนุกูล  พลอยบุตร  พยาบาลวิชาชีพ 7  โรงพยาบาลเชียงม่วน ผู้ทำงาน
4 นายอนุโรจน์  ศุภการกำจร  หัวหน้างานบริหาร 6  โรงพยาบาลจุน ผู้ทำงาน
5 นางนิตยา  ขอนพิกุล  พยาบาลวิชาชีพ 6 โรงพยาบาลดอกคำใต้ ผู้ทำงาน
6 นางพวงฤทัย  เชื้อทอง  เจ้าพนักงานธุรการ 4  โรงพยาบาลแม่ใจ ผู้ทำงาน
7 เจ้าหน้าที่พัสดุ  โรงพยาบาลเชียงคำ ผู้ทำงาน
8 เจ้าหน้าที่พัสดุ  โรงพยาบาลพะเยา ผู้ทำงาน
9 เภสัชกร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ผู้ทำงานและเลขานุการ


คณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์ด้านคุณภาพของเวชภัณฑ์และคัดเ...
ลำดับที่ ตำแหน่ง / ชื่อ - สกุล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม  โรงพยาบาลพะเยา ประธานคณะทำงาน
2 หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม  โรงพยาบาลชุมชน 5 แห่ง ผู้ทำงาน
3 หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม  โรงพยาบาลเชียงคำ ผู้ทำงาน
4 ทันตแพทย์ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ผู้ทำงานและเลขานุการ


คณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์ด้านคุณภาพของเวชภัณฑ์และคัดเ...
ลำดับที่ ตำแหน่ง / ชื่อ - สกุล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 นางสาวลำดวน  ช่างหล่อ ประธานคณะทำงาน
2 เจ้าหน้าที่แลป  โรงพยาบาลชุมชน 5 แห่ง ผู้ทำงาน
3 เจ้าหน้าที่แลป  โรงพยาบาลพะเยา ผู้ทำงาน
4 นายเผด็จ  อนุกูล  นักเทคนิคการแพทย์  โรงพยาบาลเชียงคำ ผู้ทำงาน
5 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ผู้ทำงานและเลขานุการ


คณะกรรมการติดตามและพัฒนาระบบบริหารเวชภัณฑ์
ลำดับที่ ตำแหน่ง / ชื่อ - สกุล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 นักวิชาการ 9 ด้านสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประธานคณะกรรมการ
2 หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลทั่วไป กรรมการ
3 หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา กรรมการ
4 เจ้าหน้าที่พัสดุ  โรงพยาบาลทั่วไป กรรมการ
5 เภสัชกร  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา กรรมการและเลขานุการ
ค้นหาคณะกรรมการ
เลือกกรม เลือกจังหวัด     
หน้าแรก I ราคายาและเวชภัณฑ์ l คุณภาพยาและเวชภัณฑ์ l ข่าวและกิจกรรม l สารพันปัญหา l นานาสาระ l นโยบายและระเบียบ l เกี่ยวกับเรา l ติดต่อเรา

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราขบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2544 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์