ผลการค้นหา
พบรายชื่อคณะกรรมการของ "ลำพูน" ดังนี้

คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์ระดับจังหวัด
ลำดับที่ ตำแหน่ง / ชื่อ - สกุล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน ประธานคณะกรรมการ
2 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน รองประธานคณะกรรมการ
3 ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.ลำพูน กรรมการ
4 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง กรรมการ
5 นายกำจร  ตันติวรานุรักษ์   สาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน กรรมการ
6 นายสมาน  พรวิเศษศิริกุล   สาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง กรรมการ
7 หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง กรรมการ
8 หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สสจ.ลำพูน กรรมการและเลขานุการ
9 หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลลำพูน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
10 นางณัฐธิกา  พฤกษิกานนท์   เภสัชกร 4   สสจ.ลำพูน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


คณะกรรมการจัดหาเวชภัณฑ์ร่วมกัน
ลำดับที่ ตำแหน่ง / ชื่อ - สกุล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน ประธานคณะกรรมการ
2 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน กรรมการ
3 ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน นายแพทย์ 9 สสจ.ลำพูน กรรมการ
4 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง กรรมการ
5 รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  โรงพยาบาลลำพูน กรรมการ
6 นายวีระพงศ์  เลาหะเพ็ญแสง  นายแพทย์ 8 โรงพยาบาลลำพูน กรรมการ
7 นายบุญมา  ศรีประสบโชค  นายแพทย์ 8  โรงพยาบาลลำพูน กรรมการ
8 หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม  โรงพยาบาลลำพูน กรรมการ
9 หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลลำพูน กรรมการ
10 หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก  โรงพยาบาลลำพูน กรรมการ
11 หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน  โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง กรรมการ
12 หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  สสจ.ลำพูน กรรมการและเลขานุการ
13 สางสาวยุพิน  นำปูนศักดิ์  เภสัชกร 7  สสจ.ลำพูน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


คณะทำงานเสนอข้อมูลคุณภาพด้านยา
ลำดับที่ ตำแหน่ง / ชื่อ - สกุล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลลำพูน ประธานคณะทำงาน
2 นายธีรศักดิ์  คทวณิช  นายแพทย์ 8  โรงพยาบาลป่าซาง คณะทำงาน
3 นายจรัส  สิงห์แก้ว  นายแพทย์ 8  โรงพยาบาลบ้านธิ คณะทำงาน
4 นายบารมี  บุญเลิศ  นายแพทย์ 4  โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง คณะทำงาน
5 แพทย์ผู้แทนกลุ่มงานอายุรกรรม  โรงพยาบาลลำพูน คณะทำงาน
6 แพทย์ผู้แทนกลุ่มงานศัลยกรรม  โรงพยาบาลลำพูน คณะทำงาน
7 แพทย์ผู้แทนกลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์  โรงพยาบาลลำพูน คณะทำงาน
8 แพทย์ผู้แทนกลุ่มงานกุมารเวชกรรม  โรงพยาบาลลำพูน คณะทำงาน
9 แพทย์ผู้แทนกลุ่มงานจักษุวิทยา  โรงพยาบาลลำพูน คณะทำงาน
10 แพทย์ผู้แทนกลุ่มงานโสต ศอ  นาสิก  โรงพยาบาลลำพูน คณะทำงาน
11 แพทย์ผู้แทนกลุ่มงานสูติ นรีเวช  โรงพยาบาลลำพูน คณะทำงาน
12 หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน  โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง คณะทำงาน
13 นางสาวอำไพ  อินทรจันทร์  เภสัชกร 6  โรงพยาบาลลำพูน คณะทำงาน
14 นายสมพงศ์  คำสาร  เภสัชกร 8  โรงพยาบาลลำพูน คณะทำงานและเลขานุการ
15 นางสาวยุพิน  นำปูนศักดิ์  เภสัชกร 7  สสจ.ลำพูน คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
16 นายสยมภู  เดียวทอง  เภสัชกร 4  โรงพยาบาลลำพูน คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ


คณะทำงานเสนอข้อมูลคุณภาพด้านวัสดุการแพทย์
ลำดับที่ ตำแหน่ง / ชื่อ - สกุล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน  สสจ.ลำพูน ประธานคณะทำงาน
2 หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลทุกแห่ง คณะทำงาน
3 หัวหน้างานผ่าตัด  โรงพยาบาลลำพูน คณะทำงาน
4 ผู้รับผิดชอบงานวัสดุการแพทย์  โรงพยาบาลลำพูน คณะทำงาน
5 หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สสจ.ลำพูน คณะทำงานและเลขานุการ
6 นางสาวยุพิน  นำปูนศักดิ์  เภสัชกร 7  สสจ.ลำพูน คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ


คณะทำงานเสนอข้อมูลคุณภาพด้านวัสดุทันตกรรม
ลำดับที่ ตำแหน่ง / ชื่อ - สกุล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม  โรงพยาบาลลำพูน ประธานคณะทำงาน
2 หัวหน้าฝ่ายทันตสาธารณสุข  โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง คณะทำงาน
3 นางวิรัมภา  กึ่งวงษ์  จพง.ทันตสาธารณสุข 5  สสจ.ลำพูน คณะทำงาน
4 นางสาวพิไลลักษณ์  พิเคราะห์งาน  ทันตแพทย์ 5 โรงพยาบาลลำพูน คณะทำงานและเลขานุการ


คณะทำงานเสนอข้อมูลคุณภาพด้านวัสดุชันสูตร
ลำดับที่ ตำแหน่ง / ชื่อ - สกุล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก  โรงพยาบาลลำพูน ประธานคณะทำงาน
2 หัวหน้างานชันสูตร โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง คณะทำงาน
3 ร.ต.ประเสริญ  แก้วกำเนิด  นักเทคนิคการแพทย์ 5  สสจ.ลำพูน คณะทำงาน
4 นางภิญโญ  สีเสือ  จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์ 4  โรงพยาบาลบ้านธิ คณะทำงาน
5 นายบรรเลง  ปัญจบุรี  นักเทคนิคการแพทย์ 6  โรงพยาบาลลำพูน คณะทำงานและเลขานุการ


คณะทำงานติดตามและพัฒนางานบริหารเวชภัณฑ์
ลำดับที่ ตำแหน่ง / ชื่อ - สกุล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 นายจิระ  วิภาสวงศ์  หน.กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สสจ.ลำพูน ประธานคณะทำงาน
2 นายสมพงค์  คำสาร  หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลลำพูน คณะทำงาน
3 นางรัศมี  วิมลสันติรังษี  เภสัชกร 7  โรงพยาบาลลำพูน คณะทำงาน
4 นางอินทริยา  จำรูญรัตน์  เภสัชกร 7  สสจ.ลำพูน คณะทำงาน
5 นางสาวยุพิน  นำปูนศักดิ์  เภสัชกร 7 สสจ.ลำพูน คณะทำงานและเลขานุการ
ค้นหาคณะกรรมการ
เลือกกรม เลือกจังหวัด     
หน้าแรก I ราคายาและเวชภัณฑ์ l คุณภาพยาและเวชภัณฑ์ l ข่าวและกิจกรรม l สารพันปัญหา l นานาสาระ l นโยบายและระเบียบ l เกี่ยวกับเรา l ติดต่อเรา

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราขบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2544 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์