ผลการค้นหา
พบรายชื่อคณะกรรมการของ "สิงห์บุรี" ดังนี้

คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด
ลำดับที่ ตำแหน่ง / ชื่อ - สกุล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ประธานกรรมการ
2 นายแพทย์ 9 ด้านเวชกรรมป้องกัน   สสจ.สิงห์บุรี รองประธานกรรมการ
3 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิงห์บุรี กรรมการ
4 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอินทร์บุรี กรรมการ
5 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางระจัน กรรมการ
6 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายบางระจัน กรรมการ
7 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าช้าง กรรมการ
8 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพรหมบุรี กรรมการ
9 หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลสิงห์บุรี กรรมการ
10 หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลอินทร์บุรี  
11 หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน  โรงพยาบาลบางระจัน กรรมการ
12 หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน  โรงพยาบาลท่าช้าง กรรมการ
13 หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน  โรงพยาบาลพรหมบุรี กรรมการ
14 สาธารณสุขอำเภอเมืองสิงห์บุรี กรรมการ
15 สาธารณสุขอำเภออินทร์บุรี กรรมการ
16 สาธารณสุขอำเภอบางระจัน กรรมการ
17 สาธารณสุขอำเภอค่ายบางระจัน กรรมการ
18 สาธารณสุขอำเภอท่าช้าง กรรมการ
19 สาธารณสุขอำเภอพรหมบุรี กรรมการ
20 หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลค่ายบางระจันทร์ กรรมการ
21 หัวหน้างานทันตสาธารณสุข สสจ.สิงห์บุรี กรรมการ
22 หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สสจ.สิงห์บุรี กรรมการและเลขานุการ
23 นายอาคม มีประเสริฐ เภสัชกร 7(วช.) สสจ.สิงห์บุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
24 นางสาวปิยะวดี เวทย์ธัญญาภรณ์ เภสัชกร 7 สสจ.สิงห์บุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


คณะกรรมการจัดหาเวชภัณฑ์ร่วมกันระดับจังหวัด
ลำดับที่ ตำแหน่ง / ชื่อ - สกุล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอินทร์บุรี ประธานคณะกรรมการ
2 นายแพทย์ 9 ด้านเวชกรรมป้องกัน   สสจ.สิงห์บุรี รองประธานคณะกรรมการ
3 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิงห์บุรี รองประธานคณะกรรมการ
4 นายประยงค์  สุริย์จามร  นายแพทย์ 9  โรงพยาบาลสิงห์บุรี กรรมการ
5 นางวลี    สุวัฒิกะ       นายแพทย์ 9 โรงพยาบาลสิงห์บุรี กรรมการ
6 นายเกษมศักษ์  แก้วอิ่ม  ทันตแพทย์  9  โรงพยาบาลสิงห์บุรี กรรมการ
7 นายวิชิต   อัศววรฤทธิ์    นายแพทย์ 8  โรงพยาบาลสิงห์บุรี กรรมการ
8 นายพงษ์นรินทร์  ชาติรังสรรค์  นายแพทย์ 8  โรงพยาบาลสิงห์บุรี กรรมการ
9 นายวิเชียร  โยธาใหญ่     นายแพทย์ 7 โรงพยาบาลสิงห์บุรี กรรมการ
10 นายยุคล  กาญจนรักษ์     นายแพทย์ 8 โรงพยาบาลอินทร์บุรี กรรมการ
11 นายสมบัติ  แตรตุลาการ  นายแพทย์ 7   โรงพยาบาลอินทร์บุรี  กรรมการ
12 นายธานินทร์  โตจีน  นายแพทย์ 7   โรงพยาบาลอินทร์บุรี  กรรมการ
13 นายอนุชา  ชูเกียรติ     นายแพทย์ 7 โรงพยาบาลอินทร์บุรี  กรรมการ
14 นางวัชรี  วิเลปนะ   รองผู้อำนวยการกลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลอินทร์บุรี  กรรมการ
15 นางสาวละเอียด  นาถวงษ์  พยาบาลวิชาชีพ 8  โรงพยาบาลอินทร์บุรี กรรมการ
16 นายจรูญ  แก้วกาญจนารัตน์    นักเทคนิคการแพทย์ 7  โรงพยาบาลอินทร์บุรี กรรมการ
17 นางสาวเมธาวี  อังคะทวานิช    ทันตแพทย์ 7  โรงพยาบาลอินทร์บุรี กรรมการ
18 หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลสิงห์บุรี กรรมการ
19 นายเกษมสุข   เสมอวงษ์       นักเทคนิคการแพทย์  5  โรงพยาบาลอินทร์บุรี  กรรมการ
20 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง กรรมการ
21 หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง กรรมการ
22 นายวัชรพันธ์    ศรีสวัสดิ์   หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สสจ.สิงห์บุรี กรรมการ
23 นางวังจันทร์  กิตติภาดากุล  ทันตแพทย์ 7 สสจ.สิงห์บุรี กรรมการ
24 หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลอินทร์บุรี กรรมการและเลขานุการ
25 นางสาวศิริมา  จูดิษฐ์ประเสริฐ   เภสักร 5    โรงพยาบาลอินทร์บุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


คณะอนุกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของยา
ลำดับที่ ตำแหน่ง / ชื่อ - สกุล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 นายวิชิต   อัศววรฤทธิ์        นายแพทย์ 8 ประธานคณะกรรมกร
2 นายยุคล   กาญจนรักษ์      นายแพทย์ 8 กรรมการ
3 น.ส. ฐานิสรา  กนกการ         นายแพทย์ 7 กรรมการ
4 นายอดิศัย     ภัตตาตั้ง         นายแพทย์ 7 กรรมการ
5 นางทิพย์วรรณ  จิระจักรวัฒนา        นายแพทย์ 6 กรรมการ
6 นางเรณู   เดชมา                           เภสัชกร 7 กรรมการ
7 น.ส.พรพิมล   รัศมีวงษ์จันทร์        เภสัชกร 4 กรรมการ
8 น.ส.ศิริมา  จูดิษฐ์ประเสริฐ์           เภสัชกร 4 กรรมการ
9 น.ส.ขนิษฐา   พิทักษ์ทนต์             เภสัชกร 3 กรรมการ
10 น.ส. โสมขจี   หงษ์ทอง                  เภสัชกร 3 กรรมการ
11 นายพิพัฒน์   อรุณรัตน์                เภสัชกร 7 กรรมการและเลขานุการ
12 นายชวลิต   ประภากร                  เภสัชกร 5 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


คณะอนุกรรมการคัดเลือกยา
ลำดับที่ ตำแหน่ง / ชื่อ - สกุล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 นายประยงค์  สุรีย์จามร      รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ประธานกรรมการ
2 นายวิชิต   อัศววรฤทธิ์         นายแพทย์ 8 กรรมการ
3 นายยุคล   กาญจนรักษ์      นายแพทย์ 8 กรรมการ
4 น.ส.ฐานิสรา    กนกการ      นายแพทย์ 7 กรรมการ
5 นายชวลิต    สังข์ประสิทธิ์     ผอก. โรงพยาบาล บางระจัน กรรมการ
6 นายณัฐ       หาวารี             ผอก. โรงพยาบาลค่ายบางระจัน กรรมการ
7 นายวิชาญยุทธ  ช่างประดับ ผอก. โรงพยาบาล ท่าช้าง กรรมการ
8 นายเอกภพ  หมื่นนุช            ผอก.โรงพยาบาลค่ายบางระจัน กรรมการ
9 นายทิพย์พร   สุคติพันธ์       เภสัชกร  7 กรรมการ
10 นางทิพย์วรรณ  จิรจักรวัฒนา        นายแพทย์ 6 กรรมการ
11 น.ส.สุภางค์     พิรุณสาร        เภสัชกร 4 กรรมการ
12 นายรพีพัชร์   แสงโรจน์ เพิ่มสุข   จนท.บริหารงานการเงินและบัญชี 6 กรรมการ
13 นายวรวุฒิ  ตฤณพฤกษ์    เภสัชกร 9 กรรมการ
14 นายอาคม  มีประเสริฐ     เภสัชกร 7 กรรมการและเลขานุการ
15 นายชวลิต  ประภากร      เภสัชกร 5 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


คณะอนุกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและการคัดเลือกเวชภ...
ลำดับที่ ตำแหน่ง / ชื่อ - สกุล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 นายวรวุฒิ  ตฤณพฤกษ์     เภสัชกร 9 ประธานกรรมการ
2 นางวัชรี  วิเลปนะ   รองผู้อำนวยการกลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลอินทร์บุรี กรรมการ
3 นายวัชรพันธ์    ศรีสวัสดิ์   เภสัชกร 8 กรรมการ
4 นายอนุชา  ชูเกียรติ           นายแพทย์ 7 กรรมการ
5 นายประพันธ์   สื่อวิโรจนกุล    นายแพทย์ 6 กรรมการ
6 นางภรณี  จันหนัก             พยาบาลวิชาชีพ 7 กรรมการ
7 น.ส.ศิริธร   วีรพันธ์            พยาบาลวิชาชีพ  7 กรรมการ
8 นางรัดดา  โสจะยะพันธ์   พยาบาลวิชาชีพ 7 กรรมการ
9 นางเนืองทรัพย์  นาคสุข    พยาบาลวิชาชีพ 7 กรรมการ
10 นายจรูญ  แก้วกาญจนรัตน์    นักเทคนิคการแพทย์ 7  โรงพยาบาลอินทร์บุรี กรรมการ
11 นางอุบล   แก้วเกิด             พยาบาลวิชาชีพ 7 กรรมการ
12 นายสรวุฒิ  บุญประกอบ   นักรังสีการแพทย์  6 กรรมการ
13 นายสมชาย  ภักดีศุภผล    เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ 6 กรรมการ
14 นางอรพิน  เมฆสุวรรณ      พยาบาลวิชาชีพ 6 กรรมการ
15 น.ส.โสภา  ปานชื่น             พยาบาลวิชาชีพ 6 กรรมการ
16 น.ส.ปาริชาติ  คงเขียว        เภสัชกร 5 กรรมการ
17 นายเกษมสุข   เสมอวงษ์       นักเทคนิคการแพทย์  5 กรรมการ
18 น.ส.ฤทัยวรรณ  พลอยนัด  เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 กรรมการ
19 นายพิพัฒน์    อรุณรัตน์             เภสัชกร 7 กรรมการและเลขานุการ
20 น.ส. ปิติพร  เจริญทุลักษณ์     เภสัชกร 4 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ค้นหาคณะกรรมการ
เลือกกรม เลือกจังหวัด     
หน้าแรก I ราคายาและเวชภัณฑ์ l คุณภาพยาและเวชภัณฑ์ l ข่าวและกิจกรรม l สารพันปัญหา l นานาสาระ l นโยบายและระเบียบ l เกี่ยวกับเรา l ติดต่อเรา

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราขบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2544 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์