ผลการค้นหา
พบรายชื่อคณะกรรมการของ "พระนครศรีอยุธยา" ดังนี้

คณะกรรมการบริหารยาระดับจังหวัด (คำสั่งที่ 1881 / 2...
ลำดับที่ ตำแหน่ง / ชื่อ - สกุล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานคณะกรรมการ
2 นักวิชาการสาธารณสุข 9 (ด้านส่งเสริมพัฒนา) รองประธานคณะกรรมการ
3 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รองประธานคณะกรรมการ
4 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา กรรมการ
5 หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพและรักษาพยาบาล กรรมการ
6 หัวหน้างานทันตสาธารณสุข กรรมการ
7 หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข กรรมการ
8 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะอิน กรรมการ
9 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภาชี กรรมการ
10 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดบัวหลวง กรรมการ
11 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางไทร กรรมการ
12 สาธารณสุขอำเภอนครหลวง กรรมการ
13 สาธารณสุขอำเภอวังน้อย กรรมการ
14 หัวหน้าสถานีอนามัยตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา กรรมการ
15 หัวหน้าสถานีอนามัยตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางไทร กรรมการ
16 หัวหน้าสถานีอนามัยตำบลบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน กรรมการ
17 หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา กรรมการ
18 หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเสนา กรรมการ
19 หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลอุทัย กรรมการ
20 หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลสมเด็จฯ กรรมการ
21 หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข กรรมการและเลขานุการ
22 เภสัชกรรมกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
23 เภสัชกรกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (คำสั่งที่ 1880...
ลำดับที่ ตำแหน่ง / ชื่อ - สกุล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานคณะกรรมการ
2 นายแพทย์ 9 (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองประธานคณะกรรมการ
3 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รองประธานคณะกรรมการ
4 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา กรรมการ
5 หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข กรรมการ
6 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าเรือ กรรมการ
7 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังน้อย กรรมการ
8 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัย กรรมการ
9 สาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา กรรมการ
10 สาธารณสุขอำเภอบางไทร กรรมการ
11 หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา กรรมการ
12 หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลเสนา กรรมการ
13 หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลบางปะอิน กรรมการ
14 หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราช กรรมการ
15 หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา กรรมการ
16 นายสมควร  นิจพานิชย์ ทันตแพทย์ 8 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา กรรมการ
17 หัวหน้าฝ่ายทันตกรรมชุมชน โรงพยาบาลเสนา กรรมการ
18 หัวหน้าฝ่ายทันตกรรมชุมชน โรงพยาบาลบางบาล กรรมการ
19 หัวหน้าฝ่ายทันตกรรมชุมชน โรงพยาบาลผักไห่ กรรมการ
20 หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา กรรมการ
21 หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา กรรมการ
22 หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลเสนา กรรมการ
23 หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพและรักษาพยาบาล กรรมการและเลขานุการ
24 หัวหน้างานทันตสาธารณสุข กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
25 หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลเสนา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


คณะกรรมการจัดหายาร่วมกัน (คำสั่งที่ 118 / 2544)
ลำดับที่ ตำแหน่ง / ชื่อ - สกุล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ประธานคณะกรรมการ
2 รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รองประธานคณะกรรมการ
3 นักวิชาการสาธารณสุข 9 (ด้านส่งเสริมพัฒนา) รองประธานคณะกรรมการ
4 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา กรรมการ
5 หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข กรรมการ
6 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชฯ กรรมการ
7 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะอิน กรรมการ
8 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าเรือ กรรมการ
9 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัย กรรมการ
10 สาธารณสุขอำเภอเสนา กรรมการ
11 นางสุรางค์  เมฆดี  นายแพทย์ 9 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา กรรมการ
12 นายไชยยศ  ประสานวงศ์  นายแพทย์ 8 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา กรรมการ
13 นายบรรฑูลย์  บุญบำรุง  นายแพทย์ 8 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา กรรมการ
14 นายสุรชัย  โชคครรชิตไชย นายแพทย์ 6 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา กรรมการ
15 นายสุรชัย  มงคลปทุมรัตน์  นายแพทย์ 6 โรงพยาบาลเสนา กรรมการ
16 นายอภิสิทธิ์  ปัทมารัตน์ นายแพทย์ 5 โรงพยาบาลเสนา กรรมการ
17  หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเสนา กรรมการ
18 หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลบางปะอิน กรรมการ
19 หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลบางปะหัน กรรมการ
20 หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลบางผักไห่ กรรมการ
21 หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา กรรมการและเลขานุการ
22 นางดวงรัตน์  ปีปทุม เภสัชกร 8 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
23 นายเทพศักดิ์  อังคณาวิศัลย์ เภสัชกร 7 สสจ.พระนครศรีอยุธยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


คณะทำงานคัดเลือกคุณภาพของยา (คำสั่งที่ 86 / 2542)
ลำดับที่ ตำแหน่ง / ชื่อ - สกุล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ประธานคณะทำงาน
2 หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเสนา รองประธานคณะทำงาน
3 เภสัชกรกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ทุกคน คณะทำงาน
4 เภสัชกรกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเสนา ทุกคน คณะทำงาน
5 เภสัชกรกลุ่มฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลชุมชน ทุกคน คณะทำงาน
6 หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข คณะทำงานและเลขานุการ
7 เภสัชกรกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ทุกคน คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ


คณะทำงานคัดเลือกคุณภาพของวัสดุการแพทย์ (คำสั่งที่ ...
ลำดับที่ ตำแหน่ง / ชื่อ - สกุล ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
1 หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ประธานคณะทำงาน
2 หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลเสนา รองประธานคณะทำงาน
3 หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง คณะทำงาน
4 นางพจนีย์  ชมวิชา  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ คณะทำงานและเลขานุการ
5 นางอรนภา  วีระชุนย์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
ค้นหาคณะกรรมการ
เลือกกรม เลือกจังหวัด     
หน้าแรก I ราคายาและเวชภัณฑ์ l คุณภาพยาและเวชภัณฑ์ l ข่าวและกิจกรรม l สารพันปัญหา l นานาสาระ l นโยบายและระเบียบ l เกี่ยวกับเรา l ติดต่อเรา

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราขบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2544 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์