ด่วน!!! จำนวนแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ควรมีในสถานบริการ ของ สป.สธ. ประจำปีงบประมาณ 2551
                 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สธ 0201.032/ว 228 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2550 แจ้งเวียนจังหวัดต่าง ๆ ทราบผลการคำนวณและจัดสรรจำนวนแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ควรมีในแต่ละระดับสถานบริการ เพื่อให้จังหวัดทราบในเบื้องต้น ตามที่คณะทำงานปรับปรุงการจัดทำแผนอัตรากำลังด้วยระบบภูมิศาสตร์สนเทศ (GIS) ได้ดำเนินการปรับปรุงเกณฑ์การจัดสรรจำนวนแพทย์เฉพาะทางให้สอดคล้องกับระดับสถานบริการ และจำนวนประชากรที่รับผิดชอบแล้ว ดังรายละเอียดต่อไปนี้ (กดเลือกหัวข้อเรื่องที่ต้องการ)
การจัดสรรจำนวนแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัช ควรมีในภาพรวมของสถานบริการระดับต่าง ๆ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามเกณฑ์ GIS
การจัดสรรจำนวนแพทย์เฉพาะทางแยกรายสาขาต่าง ๆ ควรมีในสถานบริการระดับต่าง ๆ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามเกณฑ์ GIS
การพิจารณาการใช้ตำแหน่งแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามเกณฑ์ GIS
หนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ 0201.032/ว 228 (12 พฤศจิกายน 2550)
ที่มา: เว็บไซต์กลุ่มบริหารงานบุคคล สปสธ.<http://203.157.19.94/person/indexhome.htm>

ท่านสามารถเลือกอ่านหัวข้อข่าว และกิจกรรมอื่นๆ ได้จากรายการข้างล่างนี้

หน้าแรก I ราคายาและเวชภัณฑ์ l คุณภาพยาและเวชภัณฑ์ l ข่าวและกิจกรรม l สารพันปัญหา l นานาสาระ l นโยบายและระเบียบ l เกี่ยวกับเรา l ติดต่อเรา

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราขบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2544 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์