การย้ายหมุนเวียนแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2557
                  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มีหนังสือด่วนที่สุด สธ 0201.036/ว 1591 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2556 แจ้งเวียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป เรื่อง การย้ายหมุนเวียนแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2557 โดยขอให้จังหวัดดำเนินการดังต่อไปนี้

                  1. ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลการปฏิบัติงานจริงตาม GIS ให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง ทั้ง 3 สายงาน ของทุกหน่วยงาน ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป / โรงพยาบาลชุมชน และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ภายในวันที่ 3 มกราคม 2557 เนื่องจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการย้ายหมุนเวียนและจัดสรรแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ให้สัญญาของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2557

                  2. ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินการให้แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ทุกคน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงหลักเกณฑ์ และวิธีการย้ายตามเอกสารที่แนบพร้อมหนังสือ

                  ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะเปิด Website ให้ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ลงทะเบียนใน Website ได้ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2557 เป็นต้นไป ผ่าน Website www.moph.go.th สำหรับการย้ายทั้ง 3 สายงาน เฉพาะการย้ายข้ามจังหวัดเท่านั้น

                  กดที่ link ต่อไปนี้เพื่ออ่านรายละเอียด/download เอกสาร

                   หนังสือแจ้งเวียนจังหวัด (ว 1591)

กำหนดเวลาดำเนินการ

กำหนดวันดำเนินการ

กิจกรรม

วันศุกร์ที่ 3 มค.57
วันศุกร์ที่ 10 มค.57

เปิด Website แสดงความจำนงขอย้าย (รอบที่ 1)
ปิดการลงทะเบียน (เวลา 16.00 น .)

วันจันทร์ที่ 13 มค.57
ถึงวันพุธที่ 15 มค.57

ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด / ปลายทาง พิจารณาให้ความเห็น

วันจันทร์ที่ 3 กพ.57

ประกาศผลการพิจารณาการย้าย ( รอบที่ 1)

วันจันทร์ที่ 3 กพ.57
ถึงวันพุธที่ 5 กพ.57

เปิด Website แสดงความจำนงขอย้าย (รอบสุดท้าย)
ปิดการลงทะเบียน (เวลา 16.00 น .)

วันพฤหัสบดีที่ 6 กพ.57
ถึงวันศุกร์ที่ 7 กพ.57

ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด / ปลายทาง พิจารณาให้ความเห็น

วันอังคารที่ 18 กพ.57

ประกาศผลการพิจารณาการย้าย (รอบสุดท้าย)


หมายเหตุ ผู้ขอย้ายสามารถตรวจสอบและขอให้นักทรัพยากรบุคคล หรือผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่
                  ของ รพศ./ รพท./ สสจ. แก้ไขข้อมูลความถูกต้องในการขอย้าย
                                    รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 3 - 10 ม.ค. 57
                                    รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 3 - 5 ก.พ. 57
ที่มา: เว็บไซต์กลุ่มบริหารงานบุคคล สปสธ.< http://203.157.19.94/person/indexhome.htm >

ท่านสามารถเลือกอ่านหัวข้อข่าว และกิจกรรมอื่นๆ ได้จากรายการข้างล่างนี้

หน้าแรก I ราคายาและเวชภัณฑ์ l คุณภาพยาและเวชภัณฑ์ l ข่าวและกิจกรรม l สารพันปัญหา l นานาสาระ l นโยบายและระเบียบ l เกี่ยวกับเรา l ติดต่อเรา

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราขบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2544 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์