กรอบอัตรากำลังของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
                 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มีหนังสือที่ สธ 0201.032/ว 1391 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2556 แจ้งเวียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป เพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา เรื่อง กรอบอัตรากำลังของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยได้แจ้งและจัดส่งกรอบอัตรากำลังและโควตาบรรจุข้าราชการสายวิชาชีพ ปี พ.ศ. 2557 รวมทั้งแนวทางในการคิดกรอบอัตรากำลังของสายสนับสนุนในหน่วยบริการและแนวทางการกระจายอัตรากำลัง รายหน่วยงานและสรุปรายเขต และขอให้ทุกเขตบริการสุขภาพกระจายกำลังคน ตามกรอบอัตรากำลังและแนวทางที่กำหนด และส่งข้อมูลให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตาม e-mail address ที่แจ้ง ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556

                 กดที่ link ต่อไปนี้เพื่ออ่านรายละเอียด/download เอกสาร

                  หนังสือเวียนของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ว 1391)

                  ตารางวิเคราะห์จำนวนอัตรากำลังที่ควรมี และกำหนดกรอบอัตรากำลังของสถานบริการ
ที่มา: เว็บไซต์กลุ่มบริหารงานบุคคล สปสธ.< http://hr.moph.go.th/person/indexhome.html>

ท่านสามารถเลือกอ่านหัวข้อข่าว และกิจกรรมอื่นๆ ได้จากรายการข้างล่างนี้

หน้าแรก I ราคายาและเวชภัณฑ์ l คุณภาพยาและเวชภัณฑ์ l ข่าวและกิจกรรม l สารพันปัญหา l นานาสาระ l นโยบายและระเบียบ l เกี่ยวกับเรา l ติดต่อเรา

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราขบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2544 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์