ด่วน! สอบถามข้อมูลรายการและราคาต่อหน่วยของเวชภัณฑที่มิใช่ยา
                  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีหนังสือ ที่ สธ 0228.07.2/8241 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 แจ้งเวียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลสังกัดกรมทุกแห่ง เพื่อพิจารณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินการ เรื่อง สอบถามข้อมูลรายการและราคาต่อหน่วยของเวชภัณฑที่มิใช่ยา โดยแจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขกำหนดราคากลางของเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึง ขอให้โรงพยาบาลรายงานรายการและราคาต่อหน่วยเวชภัณฑที่มิใช่ยาประเภทต่างๆ ได้แก่ วัสดุการแพทย์ทั่วไป วัสดุทันตกรรม วัสดุชันสูตร วัสดุเอ็กซเรย์ ตามรายการต่างๆ ที่กำหนดในแบบรายงาน เฉพาะรายการที่โรงพยาบาลมีการจัดซื้อไว้ใช้ ทั้งนี้ สามารถ download แบบรายงานดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข (http://dmsic.moph.go.th) และขอให้โรงพยาบาลจัดส่งรายงานดังกล่าวกลับไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในรูปของ electronic excel file ไปที่ email address : dmsic@health.moph.go.th ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2556 เพื่อสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะได้รวบรวม เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำราคากลางของเวชภัณฑที่มิใช่ยาตามมติคณะรัฐมนตรีต่อไป

                 กดที่ link ต่อไปนี้เพื่ออ่านรายละเอียด/download เอกสาร

                  หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
                  แบบรายงาน วัสดุการแพทย์ทั่วไป
                  แบบรายงาน วัสดุทันตกรรม
                  แบบรายงาน วัสดุชันสูตร
                  แบบรายงาน วัสดุเอ็กซเรย์
                  หนังสือสอบถามพร้อมแบบรายงานทั้งหมด
ที่มา: สำนักบริหารการสาธารณสุข

ท่านสามารถเลือกอ่านหัวข้อข่าว และกิจกรรมอื่นๆ ได้จากรายการข้างล่างนี้

หน้าแรก I ราคายาและเวชภัณฑ์ l คุณภาพยาและเวชภัณฑ์ l ข่าวและกิจกรรม l สารพันปัญหา l นานาสาระ l นโยบายและระเบียบ l เกี่ยวกับเรา l ติดต่อเรา

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราขบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2544 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์