ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 (ว 294)
                  กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือ ที่ กค 0421.4/ว 294 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 แจ้งเวียนหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานฯของรัฐ เพื่อดำเนินการและแจ้งประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานในสังกัดทราบต่อไป เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 โดยได้แจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการ ขั้นตอน รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงานในระบบดังกล่าว ซึ่งตามแนวทางฯ ได้กำหนดหลักการทั่วไป ดังนี้

เงื่อนไขที่หน่วยงานต้องปฏิบัติงานในระบบ e-GP
                  ส่วนราชการ องค์การมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบฯ พัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 หรือตามระเบียบที่เกี่ยวกับพัสดุ ซึ่งหน่วยงานของรัฐได้ใช้ในการปฏิบัติงาน
                  ทั้งนี้ หน่วยงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จะเริ่มใช้งานระบบ e-GP ระยะที่ 2 ในวันที่ 15 กันยายน 2555

การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องดำเนินการในระบบ e-GP
                  (1) วงเงินการจัดหาต่ำกว่าครั้งละ 5,000 บาท
                  (2) การดำเนินการตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 39 วรรค 2
                  (3) รัฐวิสาหกิจ

กรณีเป็นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยใช้จากเงินยืมหรือเงินทดรองราชการ เงินนอกงบประมาณ การจ้างเหมาบริการกรณีเป็นบุคคลธรรมดาหรือเงินอื่นใดก็ตาม ซึ่งไม่มีการจัดทำ PO ในระบบ GFMIS
                  ในขั้นตอนสร้างโครงการ การเบิกจ่ายเงินให้เลือกไม่ผ่าน GFMIS

สิทธิการเข้าใช้งานระบบ e-GP ของหน่วยงานภาครัฐ สำหรับผู้เกี่ยวข้องในระดับต่าง ๆ

รวมทั้งแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำร่างสัญญา และการบริหารสัญญา การดำเนินการกรณีอื่น ๆ

กดที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด/download เอกสาร
ที่มา: เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง <www.cgd.go.th>

ท่านสามารถเลือกอ่านหัวข้อข่าว และกิจกรรมอื่นๆ ได้จากรายการข้างล่างนี้

หน้าแรก I ราคายาและเวชภัณฑ์ l คุณภาพยาและเวชภัณฑ์ l ข่าวและกิจกรรม l สารพันปัญหา l นานาสาระ l นโยบายและระเบียบ l เกี่ยวกับเรา l ติดต่อเรา

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราขบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2544 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์