การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย (ว 492)
                  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สธ 0201.034/ว 492 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 แจ้งเวียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง เพื่อทราบ และถือปฏิบัติต่อไป เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทยโดยได้ แจ้งการอนุมัติเพิ่มสายงานผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย อีกหนึ่งสายงาน เพื่อให้หน่วยบริการสามารถกำหนดตำแหน่งไว้ใช้ในการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนและพัฒนางานบริการการแพทย์แผนไทยให้สอดคล้องกับภารกิจที่ปฏิบัติ รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและแรงจูงใจให้กับบุคลากรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย พร้อมทั้ง ได้บัญชีรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย และอัตราค่าจ้าง

กดที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด/download เอกสาร
ที่มา: เว็บไซต์กลุ่มบริหารงานบุคคล สปสธ.< http://203.157.19.94/person/indexhome.htm >

ท่านสามารถเลือกอ่านหัวข้อข่าว และกิจกรรมอื่นๆ ได้จากรายการข้างล่างนี้

หน้าแรก I ราคายาและเวชภัณฑ์ l คุณภาพยาและเวชภัณฑ์ l ข่าวและกิจกรรม l สารพันปัญหา l นานาสาระ l นโยบายและระเบียบ l เกี่ยวกับเรา l ติดต่อเรา

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราขบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2544 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์