บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) สำหรับกลุ่มวิชาชีพและกลุ่มสนับสนุน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
                  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มีหนังสือ ที่ สธ 0201.034/ว 385 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2555 แจ้งเวียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป เรื่อง บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) สำหรับกลุ่มวิชาชีพและกลุ่มสนับสนุน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยให้ปรับเพิ่มค่าจ้างจากฐานอัตราจ้างเดิมทุกตำแหน่ง ในอัตรา 700 บาท เพื่อเป็นการชดเชยแทนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เนื่องจากระเบียบฯเงินบำรุงหน่วยบริการในสังกัดกระทรนวงสาธารณสุข พ.ศ. 2536 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มิได้เปิดช่องให้หน่วยบริการสามารถนำเงินบำรุงมาเบิกจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวได้ ซึ่งผู้ที่จะได้รับการปรับอัตราค่าจ้างในอัตราใหม่นี้ จะต้องเป็นผู้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานในช่าวง 6 เดือน (1 ตุลาคม 2554- 31 มีนาคม 2555) โดยมีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับดีหรือเป็นที่ยอมรับได้ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป

                  หน่วยบริการที่ขณะนี้ประสบปัญหาเกี่ยวกับสถานะเงินบำรุงและไม่สามารถถือปฏิบัติตามข้างต้นได้ ขอให้แจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของจังหวัด โดยแยกเป็นรายหน่วยบริการทั้งยอดจำนวนลูกจ้างและวงเงิน (เฉพาะส่วนที่เป็นภาระเพิ่มขึ้น) ที่จะขอรับการสนับสนุนเป็นรายเดือนและรายปี แล้วส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาต่อไป

กดที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด/download เอกสาร
ที่มา: เว็บไซต์กลุ่มบริหารงานบุคคล สปสธ.< http://hr.moph.go.th/person/indexhome.html>

ท่านสามารถเลือกอ่านหัวข้อข่าว และกิจกรรมอื่นๆ ได้จากรายการข้างล่างนี้

หน้าแรก I ราคายาและเวชภัณฑ์ l คุณภาพยาและเวชภัณฑ์ l ข่าวและกิจกรรม l สารพันปัญหา l นานาสาระ l นโยบายและระเบียบ l เกี่ยวกับเรา l ติดต่อเรา

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราขบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2544 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์