คู่มือการตรวจประเมินสถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบันตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบันตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. 2554
                  คณะทำงานจัดทำคำแนะนำการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ GMP ของ PIC/S ภายใต้โครงการโครงการสนับสนุนเพื่อการปรับตัวของผู้ประกอบการและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมยาตามเกณฑ์ Good Manufacturing Practice (GMP PIC/S) เพื่อรองรับผลกระทบจากข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน ได้จัดทำ คู่มือการตรวจประเมินสถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบันตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบันตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. 2554 โดยจัดทำ คำอธิบายเนื้อความในประกาศกระทรวง ฯ ทุกหมวด ยกเว้น หมวด 15-18 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการผลิตยาเฉพาะบางกลุ่ม และหมวด 20 (บทเฉพาะกาล) และเผยแพร่เอกสารดังกล่าวในรูปของ pdf file ไว้บนเว็บไซต์สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา < wwwapp1.fda.moph.go.th/drug/>

กดที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด / download เอกสาร
ที่มา: เว็บไซต์สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา < wwwapp1.fda.moph.go.th/drug/>

ท่านสามารถเลือกอ่านหัวข้อข่าว และกิจกรรมอื่นๆ ได้จากรายการข้างล่างนี้

หน้าแรก I ราคายาและเวชภัณฑ์ l คุณภาพยาและเวชภัณฑ์ l ข่าวและกิจกรรม l สารพันปัญหา l นานาสาระ l นโยบายและระเบียบ l เกี่ยวกับเรา l ติดต่อเรา

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราขบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2544 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์