แนวทางในการจัดทำผลงานเพื่อขอประเมินบุคคล ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการและเภสัชกรชำนาญการพิเศษ
                 สำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำ แนวทางในการจัดทำผลงานเพื่อขอประเมินบุคคล ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการและเภสัชกรชำนาญการพิเศษ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในลักษณะวิธีการเขียนผลงานและแนวคิดการพัฒนางาน และเพื่อให้ผู้ขอประเมินในสายงานดังกล่าวได้ศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการจัดทำผลงานเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยได้จัดส่งเอกสารดังกล่าว ไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0228.07.1.3/1053 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2554 รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์สำนักบริหารการสาธารณสุข (http://phdb.moph.go.th)

                 ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจ ศึกษารายละเอียด/ download เอกสารดังกล่าว ได้ที่เว็บไซต์ข้างต้น หรือกดที่ link ต่อไปนี้

                  แนวทางในการจัดทำผลงานเพื่อขอประเมินบุคคล ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ
                      และเภสัชกรชำนาญการพิเศษ

                  แบบประเมินผลงาน เล่มที่ 1 (.doc)
ที่มา: เว็บไซต์สำนักบริหารการสาธารณสุข <http://phdb.moph.go.th>

ท่านสามารถเลือกอ่านหัวข้อข่าว และกิจกรรมอื่นๆ ได้จากรายการข้างล่างนี้

หน้าแรก I ราคายาและเวชภัณฑ์ l คุณภาพยาและเวชภัณฑ์ l ข่าวและกิจกรรม l สารพันปัญหา l นานาสาระ l นโยบายและระเบียบ l เกี่ยวกับเรา l ติดต่อเรา

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราขบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2544 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์