การเบิกค่ารักษาพยาบาลตาม "โครงการทัวร์สุขภาพ" (ว 16)
                 กระทรวงการคลังได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 16 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2554 แจ้งเวียนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อำนวยการสถานพยาบาลของทางราชการ/สถานพยาบาลที่กระทรวงกำหนด เพื่อทราบ เรื่อง การเบิกค่ารักษาพยาบาลตาม "โครงการทัวร์สุขภาพ" โดยแจ้งว่า

                 1. ยังคงพบว่ามีสถานพยาบาลบางแห่งจัด โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพหรือโครงการทัวร์สุขภาพ ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งบางรายการไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลตามเจตนารมณ์ของการเบิกค่ารักษาพยาบาล ตาม พรก.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 ดังนั้น จึงห้ามนำค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพหรือโครงการทัวร์สุขภาพทั้งหมดมาเบิกจากทางราชการ

                 2. สำหรับการรักษาพยาบาลด้วยวิธีทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพหรือโครงการทัวร์สุขภาพ ยังคงเบิกได้ตามเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด

ขอให้ส่วนราชการตามรายชื่อฯ พิจารณาจัดส่งเจ้าหน้าที่การเงินหรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ หน่วยเบิกจ่ายละ 1 ท่าน เข้าร่วมการประชุมชี้แจงตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยแจ้งตอบรับไปยังกลุ่มงานสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โทรสาร 0 2127 7157 และ 0 2127 7187 ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2554

กดที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด/download เอกสาร
ที่มา: เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง <www.cgd.go.th>

ท่านสามารถเลือกอ่านหัวข้อข่าว และกิจกรรมอื่นๆ ได้จากรายการข้างล่างนี้

หน้าแรก I ราคายาและเวชภัณฑ์ l คุณภาพยาและเวชภัณฑ์ l ข่าวและกิจกรรม l สารพันปัญหา l นานาสาระ l นโยบายและระเบียบ l เกี่ยวกับเรา l ติดต่อเรา

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราขบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2544 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์