การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2555
                 สำนักงบประมาณได้มีหนังสือ ที่ นร 0716/ว 25 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2553 แจ้งเวียนส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อทราบและดำเนินการ

                  จัดเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามที่ ครม. ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ในการประชุมเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2553 และจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พศ. 2555 และแบบรายงานต่าง ๆ ตามที่กำหนดในคู่มือปฏิบัติ ฯ ที่จัดส่งให้พร้อมหนังสือข้างต้น ส่งให้สำนักงบประมาณ ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554

                  จัดเตรียมแผนการจัดสรรงบประมาณจำแนกตามจังหวัดของรายการที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน สำหรับเตรียมชี้แจงกับฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งสำนักงบประมาณจะได้ประสานงานอีกครั้งหนึ่ง

                  จัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดรายการสำคัญ เช่น ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศ ค่าจ้างที่ปรึกษา ฯลฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของสำนักงบประมาณ

                  จัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดแผนบูรณาการที่จะดำเนินการในปีงปม 2555

เป็นต้น


                 กดที่ link ต่อไปนี้เพื่ออ่านรายละเอียด / download เอกสารที่เกี่ยวข้อง

                  หนังสือแจ้งการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

                  คู่มือ ปฏิบัติการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (zip file)
ที่มา: เว็บไซต์สำนักงบประมาณ <www.bb.go.th>

ท่านสามารถเลือกอ่านหัวข้อข่าว และกิจกรรมอื่นๆ ได้จากรายการข้างล่างนี้

หน้าแรก I ราคายาและเวชภัณฑ์ l คุณภาพยาและเวชภัณฑ์ l ข่าวและกิจกรรม l สารพันปัญหา l นานาสาระ l นโยบายและระเบียบ l เกี่ยวกับเรา l ติดต่อเรา

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราขบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2544 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์