การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ
                 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มีหนังสือ ที่ สธ 0201.035/ว 335 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 แจ้งเวียน ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด เพื่อทราบ เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงาน ก.พ. ให้ยกเลิกการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันการศึกษาภาครัฐที่ ก.พ. รับรองไว้ตามหนังสือตามหนังสือที่ นร 1004.3/ว 3 ลงวันที่ 10 เมษายน 2546 และ ที่ นร 1004.3/ว 6 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2550 และให้ใช้ปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันการศึกษาภาครัฐที่ ก.พ. รับรอง เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งรวมทั้งกำหนดอัตราเงินเดือนที่ควรได้รับตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/ว 41 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 แทน โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดข้อมูลการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันการศึกษาภาครัฐที่ ก.พ. รับรองแล้ว ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ที่ www.ocsc.go.th หัวข้อ หนังสือเวียน ก.พ.

                 กดที่ link ต่อไปนี้เพื่ออ่านรายละเอียด/download เอกสาร

                  หนังสือเวียนของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ว 335)

                  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/ว 41 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553

                  ปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันการศึกษาภาครัฐที่ ก.พ. รับรอง
                       สารบัญ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
                       ทันตแพทย์สภา | แพพย์สภา | สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ |
                       สถานศึกษาในสังกัดกระทรวง กรม อื่นๆ
ที่มา: เว็บไซต์กลุ่มบริหารงานบุคคล สปสธ.< http://203.157.19.94/person/indexhome.htm >

ท่านสามารถเลือกอ่านหัวข้อข่าว และกิจกรรมอื่นๆ ได้จากรายการข้างล่างนี้

หน้าแรก I ราคายาและเวชภัณฑ์ l คุณภาพยาและเวชภัณฑ์ l ข่าวและกิจกรรม l สารพันปัญหา l นานาสาระ l นโยบายและระเบียบ l เกี่ยวกับเรา l ติดต่อเรา

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราขบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2544 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์