ตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของจังหวัด
                 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้เผยแพร่ ตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของจังหวัด ซึ่งสำนักงานสถิติแห่งชาติได้ออกแบบและใช้ในการดำเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการและความเชื่อมั่นต่อคุณภาพ การให้บริการของจังหวัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ในปีงบประมาณ 2552 สำหรับ งานบริการผู้ป่วยนอก และ งานบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนราษฎร ไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.ร. (http://www.opdc.go.th/)

                 กดที่ link ต่อไปนี้เพื่ออ่านรายละเอียด/download เอกสาร
งานบริการผู้ป่วยนอก

งานบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนราษฎร
ที่มา: เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.ร. <http://www.opdc.go.th/>

ท่านสามารถเลือกอ่านหัวข้อข่าว และกิจกรรมอื่นๆ ได้จากรายการข้างล่างนี้

หน้าแรก I ราคายาและเวชภัณฑ์ l คุณภาพยาและเวชภัณฑ์ l ข่าวและกิจกรรม l สารพันปัญหา l นานาสาระ l นโยบายและระเบียบ l เกี่ยวกับเรา l ติดต่อเรา

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราขบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2544 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์