แนวทางการปฏิบัติและซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล (ว.45)
                กระทรวงการคลังได้มีหนังสือที่ กค 0422.2/ว45 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2552 แจ้งเวียนส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติตาม แนวทางการปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล ที่กำหนดใหม่ ในเรื่องต่อไปนี้
                  1. การเบิกจ่ายค่ายาประเภทวิตามินและเกลือแร่
                  2. การเบิกจ่ายค่ายาสมุนไพร
                  3. การเบิกจ่ายค่ายาอันตรายซึ่งรวมถึงสารอาหารทางเส้นเลือด
ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 เป็นต้นไป

                นอกจากนี้ ยังได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการการเบิกจ่ายเงินค่าสวัสดิการรักษาพยาบาล ต่อไปนี้
                  1. ค่ายา
                  2. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรณีการเสริมความงาม การลดความอ้วน การยิงแสงเลเซอร์แก้ไขความบกพร่องของสายตา การคุมกำเนิด (ยกเว้นการทำหมันถาวร) หรือการรักษาภาวะมีบุตรยาก
                  3. การส่งต่อผู้ป่วยไปสถานพยาบาลของเอกชน

                 กดที่นี่ link ต่อไปนี้เพื่ออ่านรายละเอียด/download เอกสารที่เกี่ยวข้อง

                     หนังสือแจ้งแนวทางการปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล (ว45)

                     หนังสือที่อ้างถึงซึ่งได้ยกเลิกตาม ว. 45
                                         ว 37
                                         ว 36
ที่มา: เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง <www.cgd.go.th>

ท่านสามารถเลือกอ่านหัวข้อข่าว และกิจกรรมอื่นๆ ได้จากรายการข้างล่างนี้

หน้าแรก I ราคายาและเวชภัณฑ์ l คุณภาพยาและเวชภัณฑ์ l ข่าวและกิจกรรม l สารพันปัญหา l นานาสาระ l นโยบายและระเบียบ l เกี่ยวกับเรา l ติดต่อเรา

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราขบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2544 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์