ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

คุณลักษณะเฉพาะของยา

 

คณะทำงานจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของยา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำคุณลักษณะเฉพาะของยา เพื่อเป็นแนวทางสำหรับหน่วยงานต่างๆ ในการนำไปปรับใช้ในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของยารายการต่างๆ ที่จะจัดซื้อจัดหาไว้ให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย โดยมีผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2543 จนถึงปัจจุบัน ดังนี้

  • ปี 2543 จำนวน 109 รายการ
  • ปี 2548 จำนวน  81 รายการ
  • ปี 2553 จำนวน  21 รายการ
  • ปี 2555 จำนวน  21 รายการ
  • ปี 2558 (อยู่ในระหว่างการตรวจทาน)

สามารถดาวน์โหลด คุณลักษณะเฉพาะของยาข้างต้น ได้ที่เมนู "บริการ download" ภายใต้หมวด คุณลักษณะเฉพาะของยา