ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

รายการเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มีประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รายการเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มีประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ลำดับ รหัสมาตรฐาน รายการ ปรับปรุงล่าสุด
1 มอก.464-2544 กรดซิตริก Citric acid -
2 มอก.1167-2536 กรดแอซีทิลซาลิซีลิกสำหรับอุตสาหกรรมยา Acetylsalicylic acid for pharmaceutical industry -
3 มอก.2548-2554 กระบอกฉีดยาคาร์ทริดจ์ทางทันตกรรม Dental Cartridge Syringe -
4 มอก.777-2552 กระบอกฉีดยาผ่านผิวหนังปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว Sterile hypodermic syringes for single use -
5 มอก.2084-2552 กระบอกฉีดอินซูลินปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว Sterile single-use syringes for insulin -
6 มอก.505-2541 กระเป๋าน้ำร้อนยาง Rubber hot water bag -
7 มอก.337-2545 กลีเซอรีนบริสุทธิ์ Refined glycerine -
8 มอก.268-2521 กลูโคสซีรัป Glucose syrup -
9 มอก.350-2523 กลูโคสซีรัปผง Dried glucose syrup -
10 มอก. 2402 -2551 กายอุปกรณ์เทียมและกายอุปกรณ์เสริม - การแบ่งประเภทและการเรียกชื่อกายอุปกรณ์เสริมที่ใช้ภายนอกและชิ้นส่วนของกายอุปกรณ์เสริม Prosthetics and orthotics-categorization and description of external orthoses and orthotic components -
11 มอก. 2401 เล่ม 1-2551 กายอุปกรณ์เทียมและกายอุปกรณ์เสริม - การแบ่งประเภทและการเรียกส่วนประกอบของกายอุปกรณ์เทียม เล่ม 1 การแบ่งประเภทของส่วนประกอบของกายอุปกรณ์เทียม Prosthetics and orthotics-classification and description of prosthetic components- Part 1: Classification of prosthetic components -
12 มอก. 2401 เล่ม 2-2551 กายอุปกรณ์เทียมและกายอุปกรณ์เสริม - การแบ่งประเภทและการเรียกส่วนประกอบของกายอุปกรณ์เทียม เล่ม 2 การเรียกชิ้นส่วนของขาเทียม Prosthetics and orthotics-classification and description of prosthetic components- Part 2: Description of lower-limb prosthetic components -
13 มอก. 2401 เล่ม 3-2551 กายอุปกรณ์เทียมและกายอุปกรณ์เสริม - การแบ่งประเภทและการเรียกส่วนประกอบของกายอุปกรณ์เทียม เล่ม 3 การเรียกชิ้นส่วนของแขนเทียม Prosthetics and orthotics-classification and description of prosthetic components- Part 3: Description of upper-limb prosthetic components -
14 มอก. 2403 -2551 กายอุปกรณ์เทียมและกายอุปกรณ์เสริม - ความบกพร่องของอวัยวะ - การบันทึกข้อมูลของผู้ป่วยที่ต้องใช้กายอุปกรณ์เสริม วัตถุประสงค์ทางคลินิกของการบำบัดรักษา และหน้าที่ที่ต้องการของกายอุปกรณ์เสริม Prosthetics and orthotics-functional deficiencies description of the person to be terated with an orthosis, clinical objectives of treatment, and functional requirements of the orthosis -
15 มอก. 2397 เล่ม 1-2551 กายอุปกรณ์เทียมและกายอุปกรณ์เสริม - ส่วนแขนและขาที่ขาดไป เล่ม 1: วิธีการเรียกส่วนต่างๆ ของแขนและขาที่ขาดไปแต่กำเนิด Prosthetics and orthotics-limb deficiencies-Part 1: Method of describing limb deficiencies present at birth -
16 มอก. 2397 เล่ม 2-2551 กายอุปกรณ์เทียมและกายอุปกรณ์เสริม - ส่วนแขนและขาที่ขาดไป เล่ม 2: วิธีการเรียกความพิการระดับต่างๆ ของขาที่เกิดจากการตัด Prosthetics and orthotics-limb deficiencies-Part 2: Method of describing lower limb amputation stumps -
17 มอก. 2397 เล่ม 3-2551 กายอุปกรณ์เทียมและกายอุปกรณ์เสริม - ส่วนแขนและขาที่ขาดไป เล่ม 3: วิธีการเรียกความพิการระดับต่างๆ ของแขนที่เกิดจากการตัด Prosthetics and orthotics-limb deficiencies-Part 3: Method of describing upper limb amputation stumps -
18 มอก. 2397 เล่ม 4-2551 กายอุปกรณ์เทียมและกายอุปกรณ์เสริม - ส่วนแขนและขาที่ขาดไป เล่ม 4: ภาวะที่นำไปสู่การตัดแขนและขา Prosthetics and orthotics-limb deficiencies-Part 4: Description of causal conditions leading to amputation -
19 มอก. 2397 เล่ม 5-2551 กายอุปกรณ์เทียมและกายอุปกรณ์เสริม - ส่วนแขนและขาที่ขาดไป เล่ม 5 ภาวะทางคลินิคของบุคคลที่ต้องถูกตัดแขนหรือขา Prosthetics and orthotics-limb deficiencies-Part 5: Description of the clinical condition of the person who has an amputation -
20 มอก.517-2527 ขวดพลาสติกสำหรับบรรจุยาเม็ดและแคปซูล Plastics bottles for pharmaceutical tablets and capsules -